Na ustavnem sodišču je namreč vloženih več pobud za oceno ustavnosti zakona za uravnoteženje javnih financ, med drugim sta ustavno presojo zahtevala varuhinja človekovih pravic ter Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije. Oba pobudnika izpodbijata določbo, ki govori o tem, da javnim uslužbencem, ki izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, preneha pogodba o zaposlitvi.

Oba pobudnika ustavnemu sodišču predlagala začasno zadržanje spornih odločb zakona.

Vlada pa je na današnji dopisni seji sprejela stališče do teh pobud in ustavnemu sodišču predlaga, da predlog za začasno zadržanje zavrne in ugotovi, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo.

Vlada pri tem opozarja, določba ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi in ne pomeni neposrednega upokojevanja. Javnemu uslužbencu, ki je izpolnil v zakonu določene pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja, je določena raven socialne varnosti že zagotovljena, in sicer iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja, odločitev o tem, ali bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem oziroma ali bo delo nadaljeval v kateri drugi obliki zaposlitve, pa je na strani javnega uslužbenca.

Zato ponovno opozarjajo, da ne gre za ukrep prisilnega upokojevanja. Poleg tega pa bi predstojnik v tistih primerih, ko pa bi bil moten delovni proces, lahko sklepal dogovore o nadaljevanju delovnega razmerja za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa.

Poudarjajo, da so bile izpodbijane določbe v zakon vključene s ciljem obvladovanja javnofinančnih izdatkov. Poleg tega pa ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine sledi cilju kadrovskega prestrukturiranja oziroma vzpostavitve ugodne starostne strukture javnih uslužbencev in spodbujanja dostopa do zaposlitve z boljšo medgeneracijsko porazdelitvijo.