Med priimki v Sloveniji je priimek Hriberšek skupaj s priimkom Štefančič na 382.-383. mestu za priimkom Gros na 381. in pred priimkom Šket na 384. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. januarja 2011 s priimkom Hriberšek podpisovalo 653 (1971: 704; 1997: 684; 2004: 667) prebivalcev Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v savinjski 348 ali 53,3 odstotka, v podravski 107 ali 16,4 odstotka, v spodnjeposavski 68 ali 10,4 odstotka, v osrednjeslovenski 48 ali 7,4 odstotka, v koroški 33 ali 5,1 odstotka itd.

Iz starih listin je razvidno, da je priimek Hriberšek na slovenskem ozemlju obstajal že v 15. stoletju, denimo Hriberš, kmetija v katastrski občini Šmihel nad Mozirjem: 1500 Sittenpach… Chriberscheck (P. Blaznik, Historična topografija II, 1, 291).

Ob priimku Hriberšek obstajata pisni različici Hribaršek (2011: 9) in Hribršek (11).

Hriberšek z različicama Hribaršek in Hribršek izhaja iz naselbinskega imena Hriber oziroma poimenovanja naravnega objekta hriber, ki je sopomenka za hrib. Tvorjen je s priponskim obrazilom -jak iz svojilno-pridevniškega *hriberski (prebivalec) in je prvotno označeval prebivalca Hribra, hribra ali hriba tako kot Hribar (2011: 3139). Enak izvor kot Hriberšek ima tudi priimek Hriberski (2011: 28), tj. iz svojilno-pridevniškega *hriberski (prebivalec), a brez tvorbe na -jak. Priimek Hriberšek z različicama pa lahko izhaja tudi iz priimka Hriber oziroma Hribar. V tem primeru je tvorjen s priponskim obrazilom -šek in je prvotno pomenil 'sin Hriberja oziroma Hribarja'.

Iz naselbinskega imena Hriber oziroma poimenovanja naravnega objekta hriber izhaja tudi priimek Hribernik (2011: 1214), ki je tvorjen s priponskim obrazilom -ik iz svojilno-pridevniškega *hriberni (prebivalec) in je prvotno prav tako pomenil 'prebivalec Hribra ali Hriba ali prišlek iz le-teh'. Iz naselbinskih imen Hrib izhajata razen priimka Hribar tudi priimka Hribšek in Hribovšek. Priimek Hribšek (2011: 116) je tvorjen s priponskim obrazilom -jak iz svojilno-pridevniškega *hribski (prebivalec), priimek Hribovšek (2011: 105) pa iz svojilno-pridevniškega *hribovski (prebivalec).