Na MKO pravijo, da je bil ta dokument na zahtevo obeh ministrstev, ki financirata KL, večkrat spremenjen in dopolnjen, svet KL kot njen nadzorni organ pa ga je sprejel na februarski seji. MKO je v medresorskem usklajevanju dalo soglasje nanj, a se je zadeva ustavila na finančnem ministrstvu, ki je okrcalo MIZKŠ, ker ni ukrepalo v skladu z vladnim sklepom, da je treba neposrednim proračunskim porabnikom omejevati prevzemanje obveznosti. Na finančnem ministrstvu so soglasje k programu dela pogojevali s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2012.

KL je nato pripravila nov program dela, usklajen s sprejetim rebalansom državnega proračuna in z varčevalnimi ukrepi. Člani sveta so program prejšnji teden potrdili na dopisni seji, v Lipici pa so nam včeraj pojasnili, da pričakujejo konstruktivno in hitro nadaljevanje postopkov, ki bodo omogočili njihovo redno financiranje. Vlada naj bi v kratkem tudi določila zgolj eno ministrstvo, ki bo odgovorno za financiranje državne kobilarne.

Računsko sodišče je bilo v svoji nedavni reviziji zelo kritično do trenutne oblike organiziranosti v Lipici (zdaj je razdeljena na javni zavod Kobilarna Lipica in na gospodarsko družbo Lipica Turizem, d. o. o.), ki ne omogoča pregledne porabe proračunskega denarja, zato je predlagalo spremembe.

Posebna delovna skupina, ki je bila ustanovljena v ta namen, je na presenečenje mnogih ocenila, da velja ohraniti zdajšnjo organiziranost, torej na dva pravna subjekta, vendar z natančnejšo razmejitvijo nalog in denarnih tokov.