Kot menijo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, z odredbo ministrstvo za zdravje izvaja deregulacijo poklicev v zdravstveni dejavnosti. To pomeni, "da bolniki nimajo več zagotovila, da bo vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti ustrezno usposobljen, se stalno strokovno izpopolnjeval ter da je uveden strokovni nadzor nad njegovim delom", opozarjajo v zbornici.

Zgolj štirje od 19 poklicev v zdravstveni dejavnosti namreč ostajajo regulirani, to so diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica, višja medicinska sestra, magister farmacije, med njimi pa npr. ni več zdravstvenega tehnika oz. srednje medicinske sestre, čeprav ravno ta poklic predstavlja 68 odstotkov vseh zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege oz. kar 12.923 zaposlenih zdravstvenih delavcev v zdravstvenem sistemu, za katere izobraževanje in strokovno usposabljanje ne bo več potrebno, so navedli v zbornici. Zdravniki bodo seveda še potrebovali licenco. Zanje to področje namreč ureja zakon o zdravniški službi, medtem ko licence ostalih poklicev v zdravstveni dejavnosti ureja zakon o zdravstveni dejavnosti.

Ministru za zdravje Tomažu Gantarju v zbornici predlagajo, da predlagane odredbe ne sprejme, saj bi takšne spremembe zmanjšale varnost in kakovost zdravstvene obravnave ter strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev.

Sicer pa v zbornici tudi opozarjajo, da v novi sestavi zdravstvenega sveta, ki je posvetovalno telo ministra za zdravje, ni predstavnika zdravstvene nege, kot je to sicer veljalo do sedaj. Kot poudarjajo, predstavniki zdravstvene in babiške nege morajo biti, glede na pomen in vlogo, ki jo imata zdravstvena in babiška nega na področju zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega varstva, ustrezneje zastopani. Zbornica zato pričakuje večje upoštevanje stroke zdravstvene in babiške nege pri sprejemanju ključnih odločitev zdravstvene politike ter enakopravno zastopanost predstavnikov zdravstvene in babiške nege z drugimi zdravstvenimi strokami tako v zdravstvenem svetu kot med vabljenimi na seje parlamentarnega odbora za zdravstvo.

Zbornica poleg tega poziva ministrstvo za zdravje in Inštitut za varovanje zdravja, da nemudoma pristopita k pripravi mreže javne zdravstvene službe na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva, k izdelavi projekcije potreb po kadrih v zdravstveni negi in sprejemu kadrovskih normativov za dejavnost zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Zaradi strateških potez v zdravstvu in zdravstveni negi, ki jih je napovedal Gantar, so strokovnjaki z različnih področij zdravstvene nege pripravili dokument, ki opredeljuje najbolj ključna področja in dejstva, povezana s to tematiko.

Dokument so posredovali "odločevalcem v zdravstvu", društvom bolnikov, zastopnikom pacientovih pravic, varuhinji človekovih pravic, Zvezi potrošnikov Slovenije, pa tudi slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu ter mednarodnim organizacijam, med drugimi Svetovni zdravstveni organizaciji, Evropski federaciji nacionalnih združenj medicinskih sester ter Mednarodnemu združenju medicinskih sester.