Od 1. junija 2012 se na MZ več ne poslužujejo študentskega dela (ta ukrep so sprejeli že predhodno). "Tako imenovani deficit iz naslova študentskega dela bomo nadomestili s prerazporeditvami in večjo racionalizacijo v okviru lastnih kadrovskih resursov," so nam sporočili iz MZ, kjer priznavajo, da se jih je omenjeni ukrep precej dotaknil glede na dejstvo, da so se v relativno velikem obsegu posluževali študentskega dela.

"Visok delež študentskega dela je posledica kadrovske politike na ministrstvu za zdravje v preteklem obdobju. Velja pa omeniti, da je ministrstvo za zdravje že vrsto let močno kadrovsko podhranjeno in na to so v preteklosti pristojni tudi opozarjali. Po številu zaposlenih je naše ministrstvo najmanjše ministrstvo, ki pa pokriva zelo široko in zahtevno delovno področje," poudarjajo na MZ, kjer so zaradi nujnosti okrepitve na vsebinskih področjih v preteklih letih javne uslužbence usmerjali v vsebino, za manj zahtevne zadolžitve pa najemali študentsko pomoč.

Na ministrstvu sicer ocenjujejo, da je odločitev glede omejevanja študentskega dela pravilna, "ni pa prav, da se vsi proračunski uporabniki pri tem obravnavajo na enak način". Po njihovem bi bilo treba pripraviti celovito analizo na področju odhodkov iz naslova stroškov dela, ki ne zajemajo zgolj stroškov plač in stroškov za študentsko delo, ter posledično sprejeti ukrepe za celovite rešitve na tem področju.

MKO: Sklep vlade bomo striktno upoštevali

Z MKO pa so nam sporočili, da bodo bo striktno upoštevali Sklep Vlade RS, ki nalaga neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna države, da v letu 2012 omejijo študentsko delo na obseg polovične realizacije leta 2011. "Ker je treba omejiti študentsko delo na obseg polovične realizacije leta 2011, vplivajo na omejevanje študentskega dela tudi višje koncesijske dajatve," sporočajo iz MKO, kjer študentom ne priporočajo niti svetujejo, da bi se zaposlili kot samostojni podjetniki in tako obdržali delo v MKO.

MPJU brez študentskega dela že od maja

Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo (MPJU) so študentsko delo ukinili že 10. maja letos, naloge, ki so jih doslej opravljali študenti, pa so razporedili med redno zaposlene. Ob tem so na ministrstvu poudarili, da so pri njih od 1. aprila 2012 do 10. maja 2012 delali le trije študenti. Koliko jih je izgubilo delo pred dobrima dvema mesecema, nam z MPJU niso sporočili.

"Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v skladu s sklepi vlade, varčevalnimi ukrepi, kakor tudi v okviru priprave rebalansa proračuna ter sprejetim zakonom u uravnoteženju javnih financ študentsko delo postopoma zmanjševalo že v preteklem letu, ostalo pa v letošnjem letu," so poudarili pri MPJU in dodali, da so "to upoštevali tako ob združitvi ministrstev (MP in MJU) ter pri pripravi reorganizacije ter razporeditve obstoječih nalog".

Finančni načrt MPJU sicer znaša slabih 181 milijard evrov, v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi se je proračun glede na lanskoletno realizacijo zmanjšal za 16.526.705 evrov.

ŠOS: Odločno zavračamo navedbe, da se nismo borili za pravice študentov

Z uveljavitvijo zakona konec študentskega dela na MDDSZ

Z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) so sporočili, da so že do sedaj zelo restriktivno pristopali k študentskemu delu, v maju pa je bilo število študentov enako kot v aprilu. Z uveljavitvijo zakona o uravnoteženju javnih financ so študenti prenehali s študentskim delom na ministrstvu. Glede nadaljnjega postopanja še niso sprejemali odločitev.

Na MDDSZ z uveljavitvijo omenjenega zakona pričakujejo zmanjšanje obsega študentskega dela, "tako kot se v zadnjih letih nekoliko zmanjšuje, kar je po eni strani posledica stanja v gospodarstvu, po drugi pa večjih obveznosti študentov zaradi bolonjskega študija".

"Namen študentskega dela bi moral biti opravljanje začasnih in občasnih del, s katerimi bi si študenti pridobivali ustrezne delovne izkušnje,“ menijo na ministrstvu in dodajajo: "Približevanje cene študentskega dela drugim oblikam dela pa mora prispevati k temu, da to delo ni neupravičeno preveč konkurenčno drugim oblikam dela."

MIZKŠ: Delo študentov že zelo omejili

Maja 2012 je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport skupno delalo sedem študentov (2 sta plačana iz strukturnih skladov). Z ministrstva so nam posredovali podatek, da je samo na bivšem Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo maja lani delalo 11 študentov. "Iz tega sledi, da smo število študentov, ki delajo na ministrstvu, že zelo omejili," so še sporočili.

Informacije, ali je omenjenih sedem študentov z uveljavitvijo zakona ostalo brez dela, nam z ministrstva niso posredovali.

Spomnimo ...

S sprejetjem zakona o uravnoteženju javnih financ od 1. junija dalje koncesijska dajatev delodajalcev za plačila prek študentskih napotnic znaša 25 odstotkov (23 koncesijska dajatev in 2 dodatna koncesijska dajatev) in DDV ter ne več le 14 odstotkov in DDV.

Preberite še: Dražje študentsko delo, nižji zaslužki