Vlada je na svoji zadnji seji minuli četrtek sprejela paket 16 zakonov, ki zajema 75 ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti. Med njimi je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav izpostavil odpravo administrativnih ovir ter nekatere finančne spodbude in razbremenitve.

V državnem zboru pa je že predlog zakona o poroštvih za investicije gospodarskih družb, s katero želi vlada omogočiti večje izkoriščanje poroštev za posojila za investicije in za obratna sredstva. Prav tako na obravnavo že čaka predlog novele zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, s katero naj bi izdajanje tovrstnih obveznic dejansko zaživelo.

V javni obravnavi pa je predlog novele zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Gre za pomemben zakon, ki uvaja nov plačilni instrument - izvršnico, vendar se pobot obveznosti ohranja, so zapisali na Slovenski tiskovni agenciji.

S spremembami zakona o gospodarskih družbah bodo upoštevane številne pripombe in zahteve Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, prav tako bo z odpravo obveznega članstva željam njenih članov sledila novela obrtnega zakona

Problematike cene zemljišč se bo vlada lotila s spremembami zakonodaje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem ter spremembami zakona o kmetijskih zemljiščih. Vlada želi občinam omogočiti, da v industrijsko obrtnih conah "ponudijo zemljišča potencialnim investitorjem, ne zastonj, ampak za en evro", kot je dejal minister Žerjav, ki se mu zdi nespametno, da smo zgradili ogromno industrijsko-obrtnih con ter jih komunalno opremili, zdaj pa so zaradi razmeroma visokih cen zemljišč prazne. Spremembe je minister napovedal tudi v zakonih o graditvi objektov, o prostorskem načrtovanju, o kmetijstvu ter o varstvu okolja, in sicer v smeri odprave administrativnih ovir. Postopki pridobitve gradbenega dovoljenja se bodo bistveno skrajšali, veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj za naprave in obrate pa podaljšala. S spremembami zakona o vodah bodo poenostavljeni postopki izdajanja vodnih pravic za lastno oskrbo s pitno vodo, spremembe zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov pa bodo omogočile, da bo ta zakon postal operativen. Cilj številnih sprememb zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor je zmanjšanje porabe javnih sredstev in skrajšanje postopkov.

Vlada načrtuje tudi spremembe na področju ravnanja z odpadki ter vzpostavitev sistema, ki bo zagotavljal transparentno financiranje ravnanja z odpadki. "Pri izvajanju storitev je treba zagotoviti konkurenčnost in bolj jasno odgovornost družb, ki so nosilke shem za ravnanje z odpadki," je dejal Žerjav.

Državni zbor naj bi predlagane zakone sprejel na junijski in julijski seji, izjema bo morda novela insolvenčnega zakona, ki je po Žerjavovih besedah zelo kompleksna. O tej je govoril že prejšnji četrtek, ko je povedal, da nameravajo upoštevati nekatere rešitve prejšnje vlade, dodati pa med drugim bistveno skrajšanje postopkov ter odpravo določb, ki omogočajo njihovo zavlačevanje in zlorabe. Večji poudarek naj bi namenili tudi reševanju zdravih delov insolventnih podjetij, ki imajo možnosti za obstoj in rast.