Znižanje plač ob hkratni odpravi plačnih nesorazmerij

Izplačilo odprave tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij je dosežek pogajanj med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predstavniki vlade. Po eni strani za večino javnih uslužbencev odprava nesorazmerij blaži znižanje vrednosti plačnih razredov za osem odstotkov. Po drugi strani pa po mnenju vlade prispeva k transparentnosti osnovnih plač in poenostavlja postopke v zvezi z določanjem plače ob morebitnih zaposlitvah, premestitvah, imenovanjih v naziv ali višji naziv in ob napredovanjih v višji plačni razred.

Javni uslužbenec v 13. plačnem razredu je imel po podatkih vlade januarja lani dobrih 766 evrov osnovne plače. Z junijem 2012 bo njegova osnovna plača nižja za okoli 61 evrov in bo znašala 705 evrov. Javnim uslužbencem v 30. plačnem razredu se bo osnovna plača z okoli 1492 evrov znižala za 119 evrov na 1373 evrov. V najvišjem, 65. plačnem razredu se bo osnovna plača z 5890 evrov znižala za 471 evrov na 5419.

Približno 30 odstotkom zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja se bo plača znižala za osem odstotkov, ker so bili ob prehodu na nov plačni sistem že uvrščeni v končne plačne razrede. Pri njih torej ne bo prišlo do odprave plačnih nesorazmerij.

Približno 13 odstotkom zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja se bo plača znižala za šest odstotkov, ker se jim odpravlja nesorazmerje v višini polovice plačnega razreda. Za šest odstotkov se bo plača znižala tudi približno 12 odstotkom zaposlenih z uradniškimi nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih ter 11 odstotkom zaposlenih v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna.

Za štiri odstotke se bo plača znižala približno 39 odstotkom zaposlenih z uradniškimi nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih. Pri njih bo odpravljeno nesorazmerje za en plačni razred.

Približno 16 odstotkom zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja se bo plača znižala za dva odstotka, odpravlja se jim nesorazmerje v višini 1,5 plačnega razreda. Plača pa se ne bo znižala 86 odstotkom zaposlenih na področju zdravstva, približno 81 odstotkom zaposlenih na področju socialnega varstva in 70 odstotkom zaposlenih na področju znanosti, so še pojasnili na ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Regres za letni dopust za leti 2012 in 2013

Zakon prinaša tudi spremembo pri višini regresa za letni dopust. Najvišji regres bodo letos prejeli javni uslužbenci do 13. plačnega razreda, in sicer 692 evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej, in sicer 100 evrov. Regres za letošnji letni dopust bo izplačan najkasneje do 1. julija, kar je skrajni rok izplačila v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

Prihodnje leto bodo javni uslužbenci do 13. plačnega razreda prav tako dobili 692 evrov regresa v višini. Javni uslužbenci, uvrščeni od 14. do vključno 30. plačnega razreda bodo dobili dobrih 484 evrov regresa, od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 evrov, javni uslužbenci od 41. plačilnega razreda pa regresa prihodnje leto ne bodo dobili.

Zakon določa, da se zaposlenim, ki so v letu 2012 do uveljavitve tega zakona prejeli regres za letni dopust v drugačni višini, kot jo določa ta zakon, ob naslednjih izplačilih regresa obračuna razlika med izplačanim regresom in regresom, določenim s tem zakonom.

Regres za prehrano

Regres za prehrano med delom znaša 3,52 evra. Do njega so upravičeni vsi zaposleni, ki delajo več kot štiri ure dnevno ali če delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu, če razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša več kot dva kilometra. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni prevoz ni možen, se zaposlenemu prizna kilometrina v višini osem odstotkov cene neosvinčenega bencina.

Mesečna višina povračila stroškov prevoza ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače. Izjema so javni uslužbenci, ki so premeščeni, prevzeti na podlagi zakona ali pa so po volji delodajalca sklenili pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

Vlada in policijska sindikata pa sta o plačevanju potnih stroškov policistov sklenila poseben dogovor, po katerem omejitev maksimalne višine mesečnega zneska povračila potnih stroškov za policiste ne bo veljala.

Dnevnice za službena potovanja

Dnevnica za službena potovanja v Sloveniji znaša 16 evrov. Do nje je upravičen zaposleni, če službeno potovanje traja več kot 12 ur. Dnevnice za službena potovanja, krajša od 12 ur zaposlenim več ne pripadajo. V primeru službenega potovanja v trajanju med osem in 12 ur zaposlenemu pripada še en znesek za prehrano.

Napredovanje

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačilni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačilnim razredom s 1. junijem 2013. Enako velja za javne uslužbence in funkcionarje, ki so v letih 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačilni razred ali višji naziv v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo.

Določitev števila dni letnega dopusta v letu 2013

Zaposlenim od 1. januarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta. Javnim uslužbencem se lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.

Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob odhodu javnega uslužbenca v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači za pretekle tri mesece oz. dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje. V primeru, da se javni uslužbenec upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ima pravico do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač za pretekle tri mesece oz. treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

Odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, pripada tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po uveljavitvi zakona.

Jubilejne nagrade

Zaposlenim v javnem sektorju pripada jubilejna nagrada, in sicer za 10 let delovne dobe slabih 289 evrov, za 20 let delovne dobe 433 evrov in za 30 let delovne dobe dobrih 577 evrov. Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu, ki je delovno dobo izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.