"Pojem družbene odgovornosti lahko opredelimo tudi z vidika notranje in zunanje odgovornosti. Notranja odgovornost zadeva notranje deležnike podjetja, kot so kakovost življenja zaposlenih in njihovih družin, vrednote podjetja, izobraževanje kadrov in moralna načela, medtem ko zunanja odgovornost zadeva odnos do lokalne skupnosti, dobre odnose s poslovnimi partnerji, ugled podjetja, skrb za okolje, spodbujanje inovacij ter zagotavljanje transparentnega poslovanja. Podjetje Elektronček z različnimi aktivnostmi stremi predvsem k prispevku za izboljšanje kvalitete ožjega in širšega slovenskega družbenega okolja."

Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih in drugih deležnikov - kupcev in dobaviteljev?

Zavedamo se prispevka sodelavcev k uspešnosti podjetja, zato se z različnimi pristopi in orodji trudimo za izboljšanje odnosa do sodelavcev s ključnimi dejavniki, kot so organizacijska kultura, ki temelji na spoštovanju posameznika, skrb za varno in udobno delovno okolje, spodbujanje k inovativnosti in timska naravnanost. Orodja, ki jih pri tem uporabljamo, imajo poudarek na rednem izvajanju letnih razgovorov, medoddelčnih projektih, vodstvenih sestankih in internem merjenju organizacijske klime, kjer nam je v veliko pomoč in spodbudo sodelovanje v Zlati niti, sistemu izobraževanja in usposabljanja ter sistemu razvoja kompetenc. Na drugi strani gre za odnos do naših kupcev, dobaviteljev ter drugih poslovnih partnerjev, kjer se trudimo biti korektni, reševati morebitne težave z odprto komunikacijo ter prisluhniti željam tako dobaviteljev kot distributerjev in ne nazadnje tudi končnih uporabnikov.

Kako pa uresničujete družbeno odgovornost do lokalne skupnosti?

Okolje, v katerem delujemo, je izrednega pomena, saj je lokalna skupnost tista, ki predstavlja nas in obratno. V ta namen smo se že ničkolikokrat odzvali na številne dogodke, kot sta bili na primer tudi akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu - pomagali smo skupini prostovoljcev na območju občine Mengeš, ter akcija Star papir za novo upanje, v katerih je sodelovala celotna Skupina Elektronček.

Bi pritrdili Tatjani Fink, glavni direktorici Trima, da bo neodgovorna podjetja izločila konkurenca?

Vse prevečkrat konkurenca v prvi fazi izrabi priložnost in še naprej deluje manj odgovorno, a zato mnogokrat bolj donosno. Vendar pa tudi sami trdno verjamemo, da ljudje take stvari opazijo in si jih zapomnijo ter na dolgi rok nagradijo podjetje, ki deluje v skladu ali celo nad splošno sprejetimi družbenimi normami. Predvsem pa cenijo, da finančni motiv ni edini razlog njegovega poslovanja in delovanja.

Ali na podlagi svojih smernic delovanja tudi od poslovnih partnerjev zahtevate družbeno odgovorno ravnanje?

V skladu z zagotavljanjem dolgoročnega in uravnoteženega razvoja podjetja se nagibamo k skladnemu in poštenemu delovanju in si tako izbiramo tudi svoje poslovne partnerje.

S katerimi dejavnostmi ste v zadnjem času še okrepili svoje družbeno odgovorno delovanje?

Naše podjetje se zavzema tudi za trajnostni razvoj in v ta namen sodeluje s številnimi organizacijami, kot sta UN Global Compact Slovenia in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji, soustanovili pa smo tudi humanitarno organizacijo Rdeča žoga. Ta združenja se zavzemajo za družbeno odgovornost, trajnostni razvoj in pomoč socialno šibkejšim in ogroženim.

Dobrodelnost je lastnost, ki jo v našem delovnem okolju skrbno negujemo. Verjamemo namreč, da s pomočjo drugemu izpolnjuješ tudi sebe. Pomagamo pa na treh poglavitnih področjih - v kulturi, športu in na človekoljubnem področju, kjer skušamo z manjšimi prispevki pomagati čim večjemu številu posameznikov.

Več na: www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera