Predsednica se predstavlja, da ji je z zavidljivo podporo že drugič zaupano vodenje Zbornice-Zveze, ki ima okoli 17.000 prostovoljnih članic in članov, toda poudariti moramo, da je bila izvoljena na skupščini z 99 poslanci, lobiranimi vsako leto. Namreč, statut Zbornice-Zveze določa skupščino poslancev brez mandata, zato zagotoviti večinsko podporo izbranim funkcionarjem ni ravno problem. Že sami pravilniki so pisani za določene ljudi, statut se sproti spreminja glede na potrebe in želje posameznikov. Pri tako netransparentni izvolitvi ni pošteno, da se predsednica razglaša in vodi 17.000-glavo članstvo. V prvi vrsti ni predsednica srednjim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, pa tudi marsikateri diplomirani medicinski sestri ne.

Na naši stanovski organizaciji, Zbornici zdravstvene in babiške nege, se sploh ne omenja srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, najštevilčnejše skupine, ki nosi največje breme v javnozdravstvenih zavodih in je v neposrednem stiku z bolniki in njihovimi svojci.

Za srednji medicinski kader ni zlatih znakov, najvišjega priznanja Zbornice zdravstvene nege. Ravno obratno, dobijo jih tiste medicinske sestre, ki želijo razvrednotiti delo srednjih medicinskih sester in so ga že ob vstopu v Evropsko unijo, saj so jih spravile v neenakopraven položaj. Zbornica zdravstvene nege, ki jo zastopa predsednica Darinka Klemenc, je imela pomembno vlogo pri priznanju poklicnih kvalifikacij. Naredila je nepopravljivo škodo svojim kolegicam/kolegom in članom Zbornice zdravstvene nege in tolmačila evropsko direktivo v prid odpiranju številnih visokih šol za zdravstveno nego, zato nas je še toliko bolj razburila izjava predsednice Zbornice zdravstvene nege "bolnikom moramo pošteno povedati, da tistih dobrih starih srednjih medicinskih sester, ki so pridobile štiri leta dovolj kakovostnega šolanja, ni več". Izbrisane smo že po njeni trditvi. Te medicinske sestre z veliko znanja in izkušenj še vedno delamo na najzahtevnejših delih in nalogah medicinske sestre s polno strokovnostjo in odgovornostjo, čeprav te po njihovem mnenju sodijo v delokrog diplomiranih medicinskih sester. Z našim delom so zadovoljni tako bolniki kot zdravniki. Stanovske kolegice, ki že leta niso videle težkega bolnika, kaj šele, da bi ga negovale, nam samo krojijo usodo in politiko na področju zdravstvene in babiške nege.

Hiperprodukcija diplomiranih medicinskih sester, magistric, doktoric znanosti zdravstvene nege vodi v slepo ulico, saj si ni mogoče predstavljati, kdo bo potem sploh skrbel za nego bolnika ob bolniški postelji. Pri tem ne smemo prezreti dejstva, da je medicinska sestra zadolžena za proces nege in je podrejena zdravniku, ki je odgovoren za proces zdravljenja. Medicinska sestra torej skrbi za nego bolnika in izvršuje naloge, ki jih je odredil zdravnik v procesu zdravljenja. Pri vsem tem se je treba zamisliti, da visoko izobražene medicinske sestre, ki ne bodo imele praktičnih izkušenj, ne bodo mogle opravljati dela, za katerega so usposobljene dobre stare srednje medicinske sestre, ki so v štirih letih pridobile dovolj kakovostnega znanja in praktičnih izkušenj. Kam vse to pelje, bi moralo skrbeti ljudi, ki odločajo o prihodnosti nege bolnika! Treba bi bilo vprašati bolnika, kaj potrebuje. Ali ob sebi res potrebuje le visoko izobraženo medicinsko sestro ali sestro, ki mu bo znala pomagati in implementirati zdravstveno terapijo, ki jo bo odredil zdravnik, in zdravstveno nego, za katero se je štiri leta šolala?

Ob vstopu v EU in na podlagi evropske direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij je prav naša Zbornica razvrednotila srednje medicinske sestre, oropala jih je poklica, kot tudi imena, in jih degradirala v zdravstvene tehnike ali bolničarje ali asistente diplomirani medicinski sestri.

Evropska direktiva in evropsko pravo slovenski zakonodaji ne prepovedujeta omogočanja nadaljnjega poklicnega delovanja v Sloveniji ali vzpostavitve različnih kategorij medicinskih sester z različnimi obveznostmi in privilegiji. Takšna klasifikacija je bila sprejeta tudi v drugih državah (npr. Hrvaška), kjer ima srednja medicinska sestra naziv medicinska sestra, dosedanja srednja medicinska sestra v Sloveniji pa tega naziva nima več!

Zbornica-Zveza, v katero smo včlanjeni izvajalci zdravstvene in babiške nege Republike Slovenije in ki bi morala skrbeti za dobrobit svojega članstva, ravna nestrokovno in izkorišča javna pooblastila ministrstva za zdravje. Zato je tudi pravilno, da Zbornici-Zvezi javnih pooblastil niso podaljšali, saj dela ni opravila strokovno.

Kritike, ki jih je vodstvo Zbornice zdravstvene nege naslovilo na ministra Tomaža Gantarja, češ da v zdravstveni svet ni vključil predstavnice zdravstvene in babiške nege, nikakor niso na mestu. Do sedaj smo sicer imeli svojo predstavnico v zdravstvenem svetu, vendar je bilo vedno več problemov, pa tudi vedno več nezadovoljnih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

Zelo cinično je od predsednice Zbornice zdravstvene nege, da javno kritizira ministra za zdravje, češ da zanemarja zdravstveno nego, čeprav to počne samo vodstvo s svojim članstvom. Sprašujemo jo, koliko funkcionarjev srednjega kadra je v Zbornici-Zvezi. Vemo pa, da je srednji kader najštevilčnejša skupina na področju zdravstvene in babiške nege. V dvajsetletni zgodovini teče prvi mandat predstavniku srednje izobrazbe v upravnem odboru, od njega nismo slišali niti ene spodbudne novice za srednje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, oziroma sklepov, kaj je sklenjeno o njih v upravnem odboru.

Zbornica-Zveza bi morala biti hram stroke, kjer se pišejo protokoli, smernice, normativi, a se žal od članarine, ki znaša 0,6 odstotka bruto osebnega dohodka mesečno, za izobraževanje nameni samo 5 odstotkov, 45 odstotkov se prenakaže strokovnim regijskim društvom za družabna srečanja (orientalski plesi, izleti, obdelava bio vrta, tečaji ličenja, poslušanje planetarnega gonga), 50 odstotkov članarine pa je namenjeno delovanju Zbornice-Zveze. Poleg članarine Zbornica-Zveza prejema denar še iz javnih sredstev proračuna ministrstva za zdravje za javna pooblastila, čeprav so nepotrebna. Izobraževanje članstva za pridobitev licenčnih točk pa plačujejo celo javni zavodi z visokimi kotizacijami izobraževanj, torej gre zopet za javna finančna sredstva.

Dejstvo, da srednje medicinske sestre ob troizmenskem delu zaslužijo komaj za preživetje in bodo ob znižanju plač v javnem sektorju prejele le minimalno plačo, je sramotno. Zbornica zdravstvene nege krepko služi z denarjem, ki ga pridobi s kotizacijami, medicinske sestre/zdravstveni tehniki pa si moramo kupovati licenčne točke. Zato je pomembno vprašanje, ali so licence za medicinske sestre sploh potrebne, glede na to, da jih v državah članicah nimajo. Dejstvo je, da se moramo medicinske sestre sproti izobraževati in izpopolnjevati ob svojem delu, slediti novostim, ki jih uvaja zdravnik v procesu zdravljenja, in nam predavanja, ki jih pripravi Zbornica-Zveza, prav nič ne koristijo, le javnofinančna sredstva zapravljamo. Ugotavljamo, da so javna pooblastila donosen posel za peščico ljudi na Zbornici-Zvezi.

Za skrajno nevzdržno stanje na področju zdravstvene in babiške nege nismo krive medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delamo ob bolniških posteljah in neposredno z bolniki. Krivo je vodstvo Zbornice zdravstvene in babiške nege na vseh nivojih, a največji problem je sama Zbornica-Zveza.

Civilna iniciativa MS in ZT, Marija Špelič, Sonja Založnik, Vilko Brus in drugi