"Prepoznano družbeno odgovorno delovanje podjetja, bo zagotovo pomenilo tudi konkurenčno prednost podjetja,“ je poudarila Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez, srebrne gazele 2006 in podjetja, ki se vseh pet let izbora Zlata nit uvršča na seznam 101 najboljšega zaposlovalca. 

Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih in drugih deležnikov – kupci, dobavitelji?
Družbeno odgovornost do zaposlenih uresničujemo tako, da konstantno skrbimo in poudarjamo pomembnost odgovornosti do celotnega, predvsem pa delovnega okolja: medsebojno aktivno sodelovanje, timsko delo, nenehno učenje, ter učinkovito in odgovorno delo. Seveda ne gre brez zaupanja, spoštovanja, ter možnosti napredovanja na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Dobri delovni pogoji ter varno in zdravo delovno okolje, je dobra in nujna osnova, na kateri je zgrajeno zaupanje naših zaposlenih in poslovnih partnerjev.

Kaj pa družbena odgovornost do okolja – lokalna skupnost?
Družbeno odgovorno ravnanje dojemamo kot sestavni del našega poslovanja, saj delujemo v manjšem lokalnem okolju. Že pri izgradnji novega poslovno-proizvodnega objekta pred nekaj leti smo skrbno pazili, da je ta arhitektonsko zlit z okoljem in zgrajen skladno z najvišjimi standardi varstva okolja. S prihodom v manjše okolje smo okrepili tudi gospodarstvo kraja ter navezali dobre odnose z lokalno skupnostjo ter se aktivno vključili v razvoj ožjega okolja. Prevzemamo tudi aktivno vlogo v različnih družbeno pomembnih akcijah, sponzoriramo kulturne, turistične, športne, humanitarne dogodke. Zavedamo se, da Elvez je in bo povezan z okoljem in družbo, v kateri deluje, zato želimo s svojim delovanjem ustvarjati trajne vrednosti in pri razvoju kraja pustiti tudi svoj prispevek.

Kako skrbite za okolje z ekološkega vidika?
Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. S spoštovanjem načela sonaravnega in usklajenega razvoja sledimo ekološki obvezi, tako da z našim delovanjem ne povzročamo dodatne obremenitve okolja, bodisi s hrupom ali ostalimi emisijami v okolje. Globalne razvojne pobude upoštevamo tudi z uvajanjem čistejših ter energetsko varčnejših tehnologij.

Na kakšen način komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki – v smislu, da s slednjimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni?
Družba od podjetij vse bolj pričakuje, da pri svojem poslovanju upoštevajo tudi interese svojih zaposlenih, okolja, skupnosti, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov ter partnersko pristopijo k reševanju družbenih problemov. Naši zaposleni se vedno bolj zavedajo pomena odgovornosti tako do urejenosti in varnosti delovnega okolja, kot tudi naše skrbi za lokalno in širše družbeno okolje. Z našimi poslovnimi partnerji, tako kupci kot dobavitelji, smo vpeti v segment industrije, posebej avtomobilske, ki že s samim visokim standardom kakovosti ISO/TS predpisuje večino najpomembnejših pogojev družbeno odgovornih podjetij, ki poslujejo na tem področju.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno na daljši čas? Izkušnje iz Slovenije nas učijo, da na kratek rok zagotovo je mogoče, kaj pa torej na daljši rok?
Družbena odgovornost podjetij v Sloveniji se šele dodobra razvija, prepoznavanje družbene odgovornosti kot konkurenčne prednosti je pa še v povojih. Nekatera slovenska podjetja so se že zavezala družbeno odgovornemu ravnanju, vendar v času ekonomske negotovosti določene projekte tudi ustavljajo, ker preprosto ni dovolj denarja za njihovo realizacijo. Dobro je že, da se večina podjetij strinja, da je najpomembnejše v dani situaciji zagotoviti trajen in uravnotežen razvoj, ki bo temeljil na spoštovanju naravnega sistema in socialnih ter okoljskih vrednot. Pri tem bodo imela ključno vlogo podjetja prav vseh velikosti in dejavnosti, ki lahko s svojim delovanjem in dobrim zgledom veliko prispevajo k uresničevanju navedenih ciljev.

Bi pritrdili Tatjani Fink, glavni direktorici Trima, da bo neodgovorna podjetja izločila konkurenca?
Neodgovorna podjetja bo verjetno res izločila konkurenca, ampak ne direktno, temveč posredno, ker pač kupci v bodoče generalno ne bodo izbirali njihovih produktov. Tukaj imajo ogromno moč tudi mediji, ki javnost obveščajo o neustreznosti in spornosti poslovanja določenih podjetij, slabih poslovnih praksah in zgledih, nespoštovanju poslovnih in delovnih načel in odnosov, slabih delovnih pogojih in odnosa do zaposlenih. Spomnimo se samo televizijskih reportaž o nečloveškem delu v tekstilni industriji v Bangladešu, o uporabi škodljivih barvil v tekstilni industriji, o hrani, ki vsebuje nedovoljena kemijska sredstva ipd.. Vse te informacije pridejo prej ali slej uporabnikov, ki zavestno začenjajo odklanjati določene izdelke, kljub njihovi dostopnosti in nizki ceni.

Kako komunicirate s podjetjem/partnerjem, da z družbeno neodgovornimi podjetji ne poslujete/sodelujete? 
Mi smo se že prepričali, da je bolje imeti dobavitelja, ki dobro skrbi za kvalitetno in urejeno delovno okolje ter zaposlene – njegovi izdelki so posledično morda malo dražji, vendar bo tudi možnost deleža napak na izdelkih pričakovano manjši, kar bo izpolnilo tudi naša pričakovanja. Na daljši rok se to vsekakor tudi izplača. Če tudi mi kot proizvajalec svojim kupcem zagotavljamo, da imamo dobaviteljsko verigo pod nadzorom, je vedno bolj verjetno, da bodo resni, zahtevni in odgovorni kupci naročali od nas. S tega zornega kota je to naša konkurenčna prednost in tek na 'dolge proge'. Vendar moramo še vedno velikokrat, posebej na začetku v to prepričati naše kupce-odjemalce, ter se trdo pogajati, da kljub vsem izpolnjenim visokim zahtevam in merilom dobimo posel.

Katere dejavnosti ste uvedli v zadnjem času, s katerimi ste okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?
Družbena odgovornost je v našem podjetju prepoznana tudi kot možnost za optimizacijo in zmanjševanje nepotrebnih stroškov. Tako posebej pazimo na energetsko varčnost pri novih investicijah v tehnološke projekte in linije. Zavedamo se pomena recikliranja neustreznih ali izločenih izdelkov in materialov. Naši zaposleni strogo izvajajo ločeno zbiranje odpadkov, kar zelo vpliva ne samo na stroške odvoza odpadkov, ampak tudi na manjšo obremenitev okolja. Lansko leto smo se vključili tudi v nov sodoben projekt Prijetno domače, ki ga je promovirala pbčina Ivančna Gorica, katere del je tudi kraj Višnja Gora, kjer imamo sedež. Poskušamo skrbeti za celovito vključenost in vpletenost v okolje, kjer delujemo. Sodelujemo z društvi, organizacijami in klubi, ki delujejo za javno dobro v lokalni skupnosti na način, da jih moralno in finančno podpiramo.

Ali ste uvedli katero od praks na temelju praks drugih podjetij iz izbora Zlata nit?
Poslovna dejavnost večine podjetij, ki so sodelovala na izboru Zlata nit, v glavnini ni toliko kompatibilna z našo proizvodno-tehnološko dejavnostjo. Zadovoljni smo, da naše podjetje ustreza visokim standardom kakovosti in pogojev poslovanja in delovanja, ki jih zahteva npr. avtomobilska industrija in njej podobne. Zaradi prisotnosti in delovanja v manjšem kraju smo tudi bolj pod drobnogledom lokalnega okolja, katerega podpiramo in spodbujamo na razvojnem, kulturnem, turističnem, športnem, prostovoljnem in humanitarnem področju.