Seminar nagovarja vse tiste iz kadrovskega oddelka, ki najprej skrbijo za razvoj kadrov, kajti IIBA poslovni analitik ni nujno novo delovno mesto, temveč lahko to vlogo opravi kdorkoli, ki ima ustrezne kompetence in seveda ve, kaj in kako izvaja pristope IIBA poslovne analitike. Poleg tega pa tudi vodje izobraževanj.

Kdo je poslovni analitik in kakšno je njegovo poslanstvo?
Aleš Štempihar
: IIBA poslovnega analitika ne moremo enačiti s tistimi informatiki, ki se ukvarjajo s poslovnim obveščanjem, in tudi ne z klasičnimi tržnimi ali borznimi analitiki. Lahko bi rekli, da so oboje le »podmnožica« IIBA poslovnih analitikov na operativnem nivoju. Na strateškem nivoju poslovni analitiki skrbijo za inoviranje strategij in poslovnih modelov, na taktičnem pa predvsem delujejo na področju procesov (procesni analitiki) in projektov, kot pomočniki sponzorjev in projektnih vodij.  Poslovni analitik je najprej  nekdo, ki vidi široko sliko poslovne potrebe, bodisi težavo, priložnost, tveganje, nato predlaga pristope k rešitvi, vidi tudi široko sliko rešitve, ki jo pomaga sooblikovati poslovnim deležnikom ter nato uvajati v prakso. Pri tem povezuje različne nivoje organizacije - upravljalski in izvedbeni -, različne poslovne funkcije, na primer poslovne funkcije in IT, lahko tudi različne vodje, kot so funkcijski in projektni vodje. Letos je matična organizacija IIBA poudarila predvsem vlogo IIBA poslovnega analitika pri izvajanju sprememb, pri čemer razvija svoj model menedžmenta sprememb. Ne smemo pa pozabiti še na eno poslanstvo, ki je v razumevanju pravih potreb kupcev. Gre še za malo naprednejšo svetovalno prodajo.

Kje in kako je poslovni analitik lahko partner kadrovskemu delavcu oziroma HRM?
Aleš Štempihar
: IIBA poslovni analitik ni pomemben samo zaradi pospeševanja poslovne uspešnosti organizacij,
temveč predstavlja s svojim izredno natančno razdelanim kompetenčnim profilom vlogo, ki bo kadrovskim službam lahko pomagala realizirati naslednje cilje:
·         slediti sodobnim trendom razvoja organizacij in kadrov;
·         odkrivati nove profile, ki lahko prispevajo k uspešnosti podjetij;
·         prinašati v podjetja nove drugačne vsebine usposabljanja in izobraževalne vsebine;
Janez Žezlina: Pa tudi bolj sistematično razvijati in upravljati z bazo talentov v podjetjih, saj po mednarodnih raziskavah organizacije uporabljajo samo 5% internih informacij, ki jih imajo na voljo (uporaba t.i. BigData sistemov);
·         bolje delovati v interfunkcijskih oziroma interdisciplinarnih timih. V tem primeru poslovni analitik igra vlogo povezovalca oz. koordinatorja med poslovnim in tehničnim delom ekipe v podjetju.
·         pospeševati kulturno stalnega učenja in sistematičnega prenosa znanja v podjetju;
·         in nenazadnje interno promovirati ter pozicionirati kadrovsko funkcijo na bolj strateške nivoje, saj lahko poslovni analitik in kadrovik skupaj pomembno prispevata k večji dodani vrednosti kadrovske funkcije za interne stranke kot tudi kontinuiranemu razvoju verige dodane vrednosti v podjetju.
 
Kaj torej lahko kadrovik pričakuje od poslovnega analitika in koliko se tovrstno sodelovanje v slovenskih podjetjih že uveljavlja?
Aleš Štempihar
: IIBA poslovni analitik pomaga kadrovikom povezati kadre iz različnih delov organizacije, pri čemer jih osredotoča predvsem v poslovno koristnost rešitev, kadrovik pa ima še vedno večjo vlogo pri usposabljanju teh kadrov.
Janez Žezlina: Prav tako IIBA poslovni analitik dviguje vrednost kadrovski funkciji, saj jo fokusira na poslovne potrebe njenih uporabnikov, kot so vodstvo, zaposleni, bodoči zaposleni in drugi ter ji pomaga s tem v zvezi pripravljati kadrovske rešitve in dobre prakse, ki bodo tej funkciji s tem zagotovili višjo dodano vrednost njenih aktivnosti. V slovenskih podjetjih ima tovrstno sodelovanje po najinih izkušnjah še veliko priložnosti in je trenutno bistveno premalo uveljavljeno oz. vsaj ni sistematično upravljano.
 
Ali pride tovrstno povezovanje v poštev pri vseh podjetjih ali samo za srednje velika in velika oziroma za starejša in tista, ki so na globalnih trgih?
Osnovna izhodišča in naloge IIBA poslovnega analitika pridejo v poštev za vse velikosti podjetij in vse branže. Kajti prav vsa podjetja se srečujejo s težavo prepoznati široko sliko in povezati različne akterje pri oblikovanju posameznih delov rešitev v celovito rešitev, ki je v skladu s to široko sliko. IIBA poslovni analitiki poleg tega pospešujejo izvedbo teh rešitev v praksi in tako pridemo do končne slike hitreje.