Med priimki v Sloveniji je priimek Kržišnik skupaj s priimki Dobnik, Iskra, Leskovec, Podgornik na 376.-381. mestu za priimkom Grah na 375. in pred priimkom Gros na 382. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. januarja 2011 s priimkom Kržišnik podpisovalo 656 (1971: 552; 1997: 697) prebivalcev Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v gorenjski 356 ali 54,3 odstotka, v osrednjeslovenski 194 ali 29,6 odstotka, v goriški 56 ali 8,5 odstotka itd.

Priimek Kržišnik je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 17, in sicer 11 s priimkom Kržišnik na prvem in 6 na drugem mestu, denimo Kržišnik Naglič, Kržišnik Škorjanc, Kržišnik Zorman, Kržišnik - Logar ter Grdadolnik Kržišnik, Obid Kržišnik, Vdovč Kržišnik.

Priimek Kržišnik ima tudi pravopisno različico Keržišnik. Tako se je leta 1997 pisalo 5 oseb, 1. januarja 2011 pa jih je bilo še manj.

Priimek Kržišnik z različico Keržišnik izhaja iz naselbinskih imen Križišče oziroma Kržišče, Kržiše. Tvorjen je s priponskim obrazilom -ik iz pridevniške zveze *kržiščni (prebivalec) in je prvotno pomenil 'prebivalec Križišča, Kržišča, Kržiša ali prišlek iz njih'.

Po Atlasu Slovenije so v Sloveniji 4 zaselki Križišče, zaselek Križišče - Puče, dve naselji Kržišče, naselje Kržišče pri Čatežu in zaselek Kržiše. Obstajata tudi dva zaselka Kržišnik.

Naselbinska imena Križišče, po moderni samoglasniški redukciji Kržišče in Kržiše, je poimenovano po občnem poimenovanju križíšče 'križpotje, razpotje'. To je izpeljanka na -išče iz občnega poimenovanja križ, ki ponazarja kraj, prostor, kjer se križajo poti.