Med priimki v Sloveniji je priimek Iskra skupaj s priimki Dobnik, Kržišnik, Leskovec in Podgornik na 376.-381. mestu za priimkom Grah na 375. in pred priimkom Gros na 382. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2011 s priimkom Iskra podpisovalo 656 (1971: 562; 1997: 663) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v notranjsko-kraški 247 ali 37,7 odstotka, v osrednjeslovenski 150 ali 22,9 odstotka, v gorenjski 79 ali 12 odstotkov, v podravski 36 ali 5,5 odstotka itd.

Priimek Iskra je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupno 21, in to 8 s priimkom Iskra na prvem in 13 na drugem mestu, npr. Iskra Boštjančič, Iskra - Poljanec, Iskra Roš ter Koren Iskra, Lapornik Iskra, Rus Iskra, Verbič Iskra.

Priimek Iskra je verjetno nastal prek vzdevka iz občne besede ískra v pomenu knjižno, ekspresivno ‘kar povzroča nastajanje, ustvarjanje česa’, na primer živa stvariteljska iskra; iskra ustvarjalnega duha. Pri nastanku vzdevka pride v poštev tudi metaforična raba občne besede iskra v pomenu ‘živahen, temperamenten človek’, ki je nastala iz primere biti kakor iskra ‘biti živahen, temperamenten’. To bi lahko potrjevala tudi pridevniška tvorjenka iskrív v pomenu ‘duhovit, bister’ in pridevnik ísker v pomenih ‘ki se živahno, lahkotno premika’ in ‘bister, prodoren’. Iz povedanega lahko sklepamo, da so bili prvotni nosilci vzdevka ali priimka Iskra poimenovani po lastnostih, kot so ustvarjalnost, živahnost, temperamentnost, duhovitost, bistrost.

Priimku Iskra je pomensko soroden priimek Iskrač. Tako se je 1. 1. 2011 pisalo 95 oseb, ki so bile večinoma v savinjski regiji (tj. 75 ali 78,9 odstotka), preostali pa v podravski, koroški in goriški regiji. Nastal je prek vzdevka iz pridevnika isker v pomenih ‘ki se živahno, lahkotno premika’ in ‘bister, prodoren’. Tvorjen je s priponskim obrazilom -ač, ki pomeni nosilca lastnosti, ki jih označuje pridevnik isker.

Obstaja še priimek Iskrić (tako se je 1. 1. 2011 pisalo 8 oseb), ki je tvorjen iz vzdevka ali priimka Iskra s priponskim obrazilom -ić in je prvotno pomenil ‘sin Iskre’. Končni -ić v priimku Iskrić kaže, da so nosilci tega priimka priseljenci s hrvaškega ali srbskega jezikovnega območja ali njihovi potomci ali potomke.