"Moralni razlog je, da se podjetje zaveda, da deluje v soodvisni družbi, kjer ima tudi odgovornost ustvarjati dodatno vrednost za družbo in izboljšati kakovost življenja. Ekonomski razlog pa, da ima podjetje, ki se predstavlja kot družbeno odgovorno, večji ugled in lojalnost med potrošniki, večjo privlačnost za vlagatelje kapitala, z zmanjševanjem emisij in odpadkov zmanjšuje onesnaževanje okolja in svoje lastne stroške ter je bolj zaželeno pri iskalcih zaposlitve," pojasnjuje Nataša Kovačič, pomočnica generalnega direktorja Četrta pot.

"Če gledamo širše, je glavni namen družbeno odgovornega podjetja, da ob skrbi za finančno, poslovno in ekonomsko uspešnost upošteva tudi interese širše družbene skupnosti in okolja ter s tem prispeva k splošni blaginji. S tem posredno povečuje svojo konkurenčnost na trgu, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske unije. Z družbeno odgovornostjo je možno okrepiti konkurenčni položaj posameznih podjetij, lokalnih in regionalnih skupnosti ter ne nazadnje tudi držav kot celote in EU."

Družbeno odgovorno vedenje nam vzajemno dolgoročno prinaša nekatere koristi, ki posredno prispevajo tudi k povečanju konkurenčnosti:

• skrb za zaposlene in s tem večje zadovoljstvo zaposlenih se odražata v večji učinkovitosti ter kakovosti

• večji ugled, ki podjetju utrjuje poslovne povezave, zagotavlja zvestobo kupcev, omogoča kakovostno dobavno verigo in prinaša nove poslovne priložnosti

• zniževanje nekaterih stroškov ter povečanje prihodkov

• h konkurenčnemu položaju pomembno prispeva zlasti vključevanje družbene odgovornosti v strategijo podjetja, s pomočjo katere podjetje lažje dosega strateške cilje.

Pri tem so podjetju v pomoč osvojeni standardi družbene odgovornosti, ki dokazujejo raven družbene ozaveščenosti podjetja in utrjujejo blagovno znamko. Obenem odpirajo podjetju več možnosti v primeru, ko drugi izbirajo svoje poslovne partnerje vse bolj tudi na podlagi družbene odgovornosti podjetja. Konkurenčnost podjetja lahko krepijo tudi inovativne rešitve skupnih problemov ter dobri odnosi s skupnostjo in oblastmi.

Kako uresničujete družbeno odgovornost do deležnikov - kupcev in dobaviteljev?

Redno plačujemo svoje obveznosti najpozneje na dogovorjeni datum, izvajamo tudi plačila z avansi, veliko komuniciramo in se usklajujemo ter nimamo pravno spornih poslov.

Ali sodelujete s podjetji, ki so družbeno neodgovorna?

Za sodelovaje poskušamo izbirati takšna podjetja, ki mislijo in ravnajo podobno kot mi. Ki so torej družbeno odgovorna in vplivajo na vzajemni učinek konkurenčnega položaja trga in države.

Članek v celoti na http://zlatanit.dnevnik.si