„Moralni razlog je v tem, da se podjetje zaveda, da deluje v soodvisni družbi, kjer ima tudi odgovornost ustvarjati dodatno vrednost za družbo in izboljšati kakovost življenja. Ekonomski razlog pa v tem smislu, da ima podjetje, ki se predstavljajo kot družbeno odgovorno, večji ugled in lojalnost med potrošniki, večjo privlačnost za vlagatelje kapitala, z zmanjševanjem emisij in odpadkov zmanjšujejo onesnaževanje okolja in svoje lastne stroške ter so bolj zaželena pri iskalcih zaposlitve,“ pojasnjuje Nataša Kovačič, pomočnica generalnega direktorja Četrta pot. 

„Če gledamo širše, je glavni namen družbeno odgovornega podjetja ta, da poleg zasledovanja finančne, poslovne in ekonomske uspešnosti, upošteva tudi interese širše družbene skupnosti in okolja ter s tem prispeva k splošni blaginji. S tem pa posredno povečuje tudi svojo konkurenčnost na trgu, kar je tudi eden izmed ciljev EU. Z družbeno odgovornostjo podjetij je tako možno okrepiti konkurenčni položaj posameznih podjetij, lokalnih in regionalnih skupnosti ter nenazadnje držav kot celote in EU.“

Družbeno odgovorno vedenje nam vzajemno dolgoročno prinaša določene koristi, ki posredno prispevajo tudi k povečanju konkurenčnosti:
• Skrb za zaposlene in s tem večje zadovoljstvo zaposlenih se odražata v večji
učinkovitosti ter kakovosti (normalne in redne izplačane plače, vlaganje v osebni in strokovni razvoj – izobraževanja in specializacije -> investicija in ne strošek!...).
• Večji ugled, ki podjetju utrjuje poslovne povezave, zagotavlja zvestobo kupcev,
omogoča kakovostno dobavno verigo, prinaša nove poslovne priložnosti,
• Zniževanje nekaterih stroškov (na primer v povezavi z zaposlenimi, s skrbnim ravnanjem s
surovinami in materialom) ter povečanje prihodkov (na primer zaradi zvestobe kupcev,
visoke kakovosti izdelkov in storitev, okolju prijazne tehnologije) izboljšujeta
poslovni izid podjetja in povečujeta ugled,
• H konkurenčnemu položaju pomembno prispevajo zlasti vključevanje družbene
odgovornosti v strategijo podjetja, s pomočjo katere podjetje lažje dosega strateške cilje.

Pri tem so mu v pomoč osvojeni standardi družbene odgovornosti, ki dokazujejo raven družbene osveščenosti podjetja in utrjujejo blagovno znamko. Obenem odpirajo podjetju več možnosti v primeru, ko drugi izbirajo svoje poslovne partnerje čedalje bolj tudi na podlagi družbene odgovornosti podjetja. Konkurenčnost podjetja lahko krepijo tudi inovativne rešitve skupnih problemov ter dobri odnosi s skupnostjo in oblastmi.

Kako uresničujete družbeno odgovornost do deležnikov – kupcev in dobaviteljev?
Redno plačujemo svoje obveznosti najkasneje na dogovorjene datume, izvajamo tudi plačila z avansi, veliko komuniciramo in se usklajuje4jo, nimamo pravno spornih poslov.

Kako se odraža vaša odgovornost do lokalne skupnosti?
Predvsem pomagamo, tako z denarjem kot s svojimi storitvami, socialno ogroženim ljudem, družinam, otrokom iz lokalne skupnosti, invalidom in športnikom. Kar nekaj invalidom smo že izdatno pomagali. Tudi na bolnišnice nismo pozabili. Kranjski knjižnici smo prav tako veliko prispevali. V športu pa smo s svojimi »varovanci« dosegli vrhunske rezultate. Basebalski klub Kranjski lisjaki so pod našim okriljem postali državni, regijski in evropski prvaki, v telemarku pa smo dobili svetovnega prvaka.

Ste tudi ekološko osveščeni?
V podjetju gojimo močno ekološko filozofijo. Poleg tega, da vztrajno ločujemo odpadke in skrbimo za ustrezno porabo energije (redno ugašanje računalnikov ter vseh električnih aparatov, luči, ...), so tudi vsi službeni avtomobili na dizel, proces uničenja poslovne dokumentacije in ostalega pa potekajo v sodelovanju s komunalnim podjetjem. Zaposleni pijemo (filtrirano) vodo neposredno iz vodovodnega vira in ne iz plastičnih bidonov ali plastenk. Skrbno pazimo in se vnaprej odločamo kateri dokument in koliko ga bomo tiskali.

Tudi razvoj in proizvodnja naših produktov je ekološko naravnava. Produkti, ki jih razvijamo in prodajamo, vsi po vrsti zmanjšujejo obremenitev okolja. Uporaba naših produktov v drugih podjetjih in inštitucijah bistveno zmanjša število službenih poti, nepotrebnega tiskanja in »razmetavanja« z energijo.

Ali sodelujete s podjetji, ki so družbeno neodgovorna?
Sodelujemo ali pa vsaj poskušamo izbirati takšna podjetja in sodelovati z njimi, ki mislijo in ravnajo podobno, ki so torej družbeno odgovorna in vplivajo na vzajemni učinek konkurenčnega položaja trga in države.