Država je navsezadnje vredna toliko kot posamezniki, ki jo sestavljajo. Če žrtvuje njihovo duhovno rast in bogatenje nekaj večji administrativni spretnosti oziroma dozdevku le-te, ki jo v podrobnostih poslovanja prispeva praksa, če svoje državljane ovira v rasti zato, da bi bili bolj ubogljivo orodje v njenih rokah - četudi v tem zasleduje koristne cilje - bo prej ko slej spoznala, da ni mogoče s pritlikavci dovršiti ničesar velikega. Uvidela bo, da ji navsezadnje nič ne koristi niti popolnost mehanizma, kateri je žrtvovala prav vse, kajti zmanjkalo ji bo življenjske moči, ki jo je pregnala zato, da bi stroj bolj gladko tekel.

(J. S. Mill, O svobodi)

S pričujočim pismom se spodaj podpisane profesorice in profesorji Univerze na Primorskem obračamo na slovensko javnost z nujnim apelom k zaščiti koprske humanistike. Za Fakulteto za humanistične študije se je pred natanko enim mesecem - z odločitvijo rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča, da iz vse do danes v javnosti in v okviru fakultetnih organov nerazjasnjenih razlogov predčasno razreši dekanjo fakultete izr. prof. dr. Vesno Mikolič - začelo izjemno težavno obdobje. Fakulteta, ki je s svojo ustanovitvijo leta 2000 še pred nastankom primorske univerze v slovenski obmejni prostor prinesla prve humanistične programe in pomagala krepiti novonastalo mlado primorsko univerzo ter kulturni prostor Primorske, slovenske Istre ter zamejstva, se leta 2012 sooča z izgubo celotne akademske avtonomije in svojega humanističnega poslanstva.

Rektor Univerze na Primorskem je 4. aprila 2012 za vršilca dolžnosti dekana Fakultete za humanistične študije imenoval svojega prijatelja, biologa, delno zaposlenega na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP, izr. prof. dr. Gorazda Drevenška. Imenovanje visokošolskega učitelja z druge članice univerze je v nasprotju z vsemi veljavnimi internimi akti UP ter vso veljavno zakonodajo RS. Novi v.d. dekana še nikoli pred tem ni bil na Fakulteti za humanistične študije. V.d. je imenovan za obdobje enega leta (od 5. aprila 2012 do 4. aprila 2013) in ima skoraj neomejena pooblastila. Med njimi je tudi pooblastilo, citiramo iz odločbe o imenovanju, "za pregled in ugotovitev smotrnosti začetega postopka razpisa dekanskih volitev, ki so ob predčasnem prenehanju mandata dosedanje dekanje postale nepotrebne in same sebi namen". Fakulteta je namreč sredi rednih volilnih opravil za volitve novega dekana: 20. aprila je potekel rok za vložitve kandidatur, 6. junija bi se morale izvesti volitve dekana. Ob tem teče tudi redni postopek kandidatur za člane novega senata fakultete. V.d. dekana je na fakulteti že napovedal postopke za ustavitev volitev senata, javno napoveduje ustavitev rednih volitev dekana. Kako so lahko volitve, ki predstavljajo temeljno človekovo pravico, kadar koli same sebi namen?

Med napovedanimi ukrepi v.d. dekana se že javno napovedujejo ukinjanja in združevanja oddelkov, ukinjanja programov, selitve programov na druge članice UP itd. Vse omenjeno položaj naše mlade univerze, ki smo jo skupaj dolgo in trudoma soustvarjali in ki se že dolgo bori s premajhno doto za svojo študijsko in raziskovalno dejavnost, še dodatno slabi. Spodaj podpisani izražamo ogorčen protest proti kršitvam internih aktov in zakonodaje ob omenjenih postopkih in ob poskusu destabilizacije in prisilne likvidacije fakultete. Fakulteta se vse od bolonjske prenove z uvedbo absolventskega staža za diplomante prve stopnje in uvedbe državnih razpisov za redno(!) študijsko dejavnost sooča s finančnimi problemi. V preteklih letih je sprejela že vrsto ukrepov, ki so pomagali prebroditi težave, s katerimi se je soočala. Fakulteta za humanistične študije zato ne more sprejeti dejstva, da ji je preko kršitev internih aktov in zakonodaje z imenovanjem v.d.-ja vzeta vsa avtonomija (z rednimi volitvami senata in dekana vred) in da ji bo vsiljen načrt reorganizacije, ki ga bo izvajal v.d. dekana, ki ni niti humanist, niti družboslovec, niti nima vodstvenih ali podobnih kompetenc in izkušenj.

Spodaj podpisani zato javno pozivamo rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča in zahtevamo, da kot najvišji varuh zakonitosti in odgovorna oseba na UP omogoči, da bo Fakulteta za humanistične študije lahko spet delovala v skladu z veljavnimi internimi akti in zakonodajo ter neovirano izvajala svoje osnovno poslanstvo - študijski proces. Prav noben višji cilj ne more upravičiti tovrstnega ravnanja! Če parafraziramo zgornje besede J. S. Milla, je univerza vredna toliko, kot so vredni njeni posamezniki. Na Fakulteti za humanistične študije trenutno vlada ozračje skrajnega nezaupanja med v.d. dekana in visokošolskimi učitelji. Naša univerza ne bo dosegla ničesar v ozračju strahu, groženj z izgubo zaposlitve (kar se že dogaja v razmerju do tistih, ki iz pravnih razlogov in načel osebne etike ne želimo priznati trenutnega stanja), groženj z izgubo zaposlitve celo senatorjem fakultete, ter neakademskih potez, ki smo jim priča. To se v akademskem okolju preprosto ne bi smelo dogajati! Univerze so prostori, kjer so se skozi zgodovino porajale nove ideje in paradigmatski premiki v znanosti, kjer se je humanost razvijala v višje in višje oblike. Ljudje so bili v preteklosti za načeli svobode duha in avtonomije univerze celo pripravljeni dati svoja življenja in na vseh nas je, da te vrednote ščitimo. Brez svobodne univerze ni svobodnega sveta. Kar se dogaja na primorski univerzi, predstavlja hudo regresijo akademskih vrednot in humanosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Kot vedno doslej smo pripravljeni še naprej v duhu medsebojnega spoštovanja in zaupanja, tudi z neprijetnimi ukrepi, kot že doslej, graditi našo mlado in za slovenski prostor izjemno pomembno primorsko univerzo ter s tem prispevati k razvoju prostorov humanosti in kulture v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.

Dr. Gorazd Bajc, dr. Sandra Bašić Hrvatin, dr. Rada Cosutta, dr. Aleš Erjavec, dr. Darko Darovec, dr. Borut Klabjan, dr. Krištof Jacek Kozak, dr. Vesna Mikolič, dr. Anton Mlinar, dr. Helena Motoh, dr. Egon Pelikan, dr. Jože Pirjevec, dr. Irena Rožman, dr. Rok Svetlič, dr. Lenart Škof, dr. Polona Tratnik, dr. Paula Zupanc