Med priimki v Sloveniji je priimek Dobnik skupaj s priimki Iskra, Kržišnik, Leskovec in Podgornik na 376.-381. mestu za priimkom Grah na 375. in pred priimkom Gros na 382. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2011 s priimkom Dobnik podpisovalo 656 (1971: 620; 1997: 660) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v savinjski 306 ali 46,6 odstotka, v podravski 188 ali 28,7 odstotka, v koroški 100 ali 15,2 odstotka, v osrednjeslovenski 29 ali 4,4 odstotka itd.

Priimek Dobnik je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupno 12, od tega 8 s priimkom Dobnik na drugem mestu, na primer Dobnik Dubrovski, Dobnik-Žerjav ter Knez-Dobnik, Planinc-Dobnik, Podvratnik-Dobnik, Vrčkovnik Dobnik.

Glede na zapise v starih listinah lahko domnevamo, da je priimek Dobnik na slovenskem ozemlju obstajal že v 14. stoletju, na primer Dobnik ime v k. o. Lobnica pri Rušah SW (= jugozahodno) od Maribora - 1372: … Janez vnderm Aychach…).

Priimek Dobnik izhaja iz prebivalstvenega imena Dobnik, s katerim so bili poimenovani prebivalci naselij ali zaselkov Dob, Dobe, Dobje. Tvorjen je s priponskim obrazilom -ik prek svojilno-pridevniškega *dobni (prebivalec). Naselbinska imena Dob, Dobe, Dobje, a tudi Dobova, Dobovec, Dobovica, Dobovo ter Dobeno izhajajo iz drevesnega poimenovanja dób ‘vrsta hrasta, latinsko strokovno Quercus robur’. Enako velja za imena zaselkov Dobnik (po Atlasu Slovenije jih je 7).

Z naselbinskimi imeni Dob so izvorno povezani še priimki Dobčnik, Dobec in Dobnikar. Slednji je tvorjen s priponskim obrazilom -ar iz priimka Dobnik ali iz naselbinskega imena Dobnik. V tem zadnjem primeru bi bil njegov prvotni pomen ‘prebivalec Dobnika ali prišlek iz le-tega’. Sorodni priimek Dobič je verjetno tvorjen s priponskim obrazilom -ič iz vzdevka *Dob (možni priimek Dob ne obstaja, obstaja pa priimek Hrast, ki je nastal iz poimenovanju dob sopomenskega poimenovanja hrast). Iz poimenovanja hrast je nastalo naselbinsko ime Hrastnik. Obstaja tudi priimek Hrastnik, oba pa sta po tvorbi enaka priimku Dobnik in naselbinskemu imenu Dobnik. Iz naselbinskih imen Dobova, Dobovec, Dobovo ter Dobovica sta s priponskim obrazilom -jak prek svojilno-pridevniških *dobovški (prebivalec) in *doboviški (prebivalec) tvorjena priimka Dobovšek ter Dobovišek, priimek Dobovičnik pa je tvorjen s priponskim obrazilom -ik prek *dobovični (prebivalec).