V naše uredništvo velikokrat dobimo pisma bralcev, ki jih zanima, kako se kakšno delo obdavči. Tokrat smo zbrali nasvete za vse tiste, ki jih zanima osebno dopolnilno delo. "Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, kot na primer izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti. Podroben seznam del, ki se štejejo kot osebno dopolnilno delo, je objavljen na naši spletni strani," so nam povedali na davčni upravi.

Takšno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali pa upokojenec in iz tega naslova na letni ravni ne presega dohodkov minimalne letne plače iz preteklega leta. Za leto 2011 je to 8.977,20 evra. Znesek minimalne plače po mesecih je objavljen na spletni strani Dursa.

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora takšno delo prijaviti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. To stori z obrazcem, ki se imenuje Obrazec priglasitve opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Davčnemu uradu mora trimesečno (do desetega dne v mesecu) dostaviti podatke o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela za pretekle tri mesece na obrazcu, ki se imenuje Obrazec o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela. V podatkih o doseženem prihodku morajo biti navedeni skupni znesek doseženega prihodka in posamezni zneski in številke ter datumi računov, ki so bili izstavljeni za opravljeno osebno dopolnilno delo fizičnim in pravnim osebam. Na podlagi te napovedi se ne bo delala odmera davka, ampak zgolj nadzor limita letnih dohodkov.

Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. Če bo zavezanec na primer prodajal izdelke fizičnim osebam, mora enkrat na mesec (do desetega dne v mesecu) vložiti obrazec, ki se imenuje Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. V tej napovedi napove vse dohodke, ki jih je v preteklem mesecu prejel od fizičnih oseb. Davčni organ mu bo mesečno izdal odločbo o višini akontacije dohodnine v višini 25 odstotkov od davčne osnove, ta pa se avtomatično zmanjša za normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka. Če se predložijo računi, pa se lahko osnova zmanjša še za stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem tega dela ali storitve.

Če zavezanec dosega dohodke od pravne osebe ali samostojnega podjetnika, pa mu ni treba napovedovati teh dohodkov, ker bo kupec izračunal in plačal akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaj.