Odločitev o tem, komu prepustiti vodenje poslovnih knjig, je zelo pomembna, na kar kažejo tudi primeri iz prakse.

Tak primer je izkušnja podjetja, ki se je odločilo, da bo gradilo poslovne prostore za prodajo ali oddajo v najem. Gradnja novih nepremičnin je močno povečala obseg poslovanja, kar je vplivalo na povečanje števila poslovnih dogodkov, ki jih mora računovodski servis sistematično poknjižiti.

Računovodski servis, ki je takrat za vlagatelja opravljal računovodske storitve, ni bil pripravljen na povečan obsega poslovanja in ni posvetil dovolj pozornosti vodenju ustreznih evidenc, s katerimi bi zagotovil pravilno vrednotenje nepremičnin in zemljišč. Revizijski pregled poslovanja podjetja v letu, ko so bili poslovnih prostori dokončani ter prodani ali oddani v najem, je razkril številne nepravilnosti, ki jih računovodski servis ni znal pojasniti. Podjetje je zaradi odprave nepravilnosti utrpelo precejšnje dodatne stroške.

Nov računovodski servis tega podjetja, ki je tudi član Zbornice računovodskih servisov, je moral za ugotovitev dejanskega stanja pregledati vso dokumentacijo v zvezi z gradnjo poslovnih prostorov, popraviti računovodske izkaze in davčni obračun za dve pretekli leti.

Drugi primer je IT-podjetje s približno 40 zaposlenimi in s podružnicami v tujini. Podružnice podjetja so same pripravile letni proračun za leto 2012, v točnost katerega vodstvo matičnega podjetja ni bilo prepričano, zato je za pomoč najelo zunanji računovodski servis, ki je tudi član Zbornice računovodskih servisov. Računovodski servis je pregledal dokumentacijo in ugotovil minus v denarnem toku za leto 2012, zato je bilo treba na osnovi pripravljenega proračuna podružnice dodatno financirati. Podružnice so napačno prikazale tudi davke, saj so bili ti vključeni med stroške. Poročila podružnic, ki so jih pošiljale v matično družbo, niso bila standardizirana.

Računovodski servis je za naročnika pregledal davčne zakonodaje v državah podružnicah, zbral informacije o pravilih poslovanja v različnih državah, popravil vzorec poročil in standardiziral sheme poročanja.

Na osnovi pripravljene dokumentacije se je vodstvo podjetja odločilo, kako in koliko dodatno financirati podružnice ter tudi kako nadzorovati njihovo nadaljnje poslovanje.

Navedena primera nazorno kažeta, da je treba pri odločanju o računovodskem servisu temeljito premisliti, ker lahko napačna odločitev podjetje veliko stane.