Med priimki v Sloveniji je priimek Grah na 375. mestu za priimkom Stanković na 374. in pred priimki Dobnik, Iskra, Kržišnik, Leskovec in Podgornik na 376.-381. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. januarja 2011 s priimkom Grah podpisovalo 657 (1971: 647, 1997: 728; 2010: 663) prebivalcev Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v pomurski 365 ali 55,6 odstotka, v podravski 76 ali 11,6 odstotka, v osrednjeslovenski 67 ali 10,2 odstotka, v gorenjski 56 ali 8,5 odstotka itd.

Priimek Grah je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupno 12, od tega 9 s priimkom Grah na drugem mestu, denimo Brus Grah, Kelc Grah, Pleško Grah, Vidic Grah ter Grah Sodar.

Priimek Grah izhaja prek vzdevka iz poimenovanja znane kulturne rastline grah. Kot priimkovne podstave so uporabljena tudi druga poimenovanja kulturnih rastlin, kot so pšenica, oves, rž itd., denimo v priimkih Šenica, Ovsec, Ržen. S poimenovanjem kulturne rastline grah so neposredno ali posredno izvorno povezani priimki Grahanje, Grahek, Grahelj, Grahonja, Grahor, Grahorič, Grahornik, Grahovac, Grahel, Grahovar, Grahovec, Grahovnik, Grahut, Grašek, Grašič, Grašina, Grašinar, Grašovnik. Iz priimka Grah sta z večalnim ali slabšalnim priponskim obrazilom -anje in -onja tvorjena priimka Grahanje, Grahonja. Manjšalne ali patronimične oblike iz imena ali priimka Grah so priimki Grahek, Grahel, Grahelj, Grašek, Grašič, medtem ko je imelo priponsko obrazilo -ina v priimku Grašina prvotno večalni pomen. Priimek Grahor je možno povezovati z rastlinskim poimenovanjem gráhor 'njivski plevel', iz njega pa sta s priponskima obraziloma -ič, -nik tvorjena priimka Grahorič, Grahornik. Priimka Grahovac, Grahovec morda izhajata iz poimenovanja gráhovec v pomenih 'premog v velikosti 1 do 1,5 cm; gozdna in travniška rastlina, Astragalus; mineral aragonit v obliki kroglic'. Možna je tudi izpeljava iz imena ali priimka Grah s priponskima obraziloma -ac in -ec prek svojilno-pridevniškega *Grahov, kar velja tudi za priimek Grahut, ki je tvorjen s priponskim obrazilom -ut. Za razlago priimka Grahut je morda zanimivo še občno poimenovanje grahút v pomenu 'debel pesek'. Priimka Grahovar, Grahovnik izhajata verjetno iz naselbinskih imen Grahovo. Priimek Grašinar je izpeljan iz priimka Grašina s priponskim obrazilom -ar, medtem ko priimek Grašovnik kaže na izpeljavo iz naselbinskega imena.