Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo izvajale investicijo na območju zgoraj navedenih občin in izpolnjujejo ostale pogoje razpisa.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2012 znaša 3.925.000 evrov, za leto 2013 pa 2.250.000 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 100.000 evrov, najvišji pa 500.000 evrov, pri čemer je njegova višina odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vlog je 15. maj 2012, do 12. ure.

Več informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu RS na voljo tudi na spletnem mestu www.mgrt.gov.si v rubriki javne objave.