Dejan Turk je v svojem nagovoru kot cilj delovanja postavil uresničitev Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 preko uspešnega in etičnega dela managerjev na eni strani in sodelovanja z vlado in drugimi deležniki na drugi. »Seveda gre za to, kaj želimo doseči, a gre tudi za to, kako bomo to dosegli. Skušajmo biti mladim vzor pri njihovem odločanju za managerski poklic.« 

O aktivnostih in sklepih častnega razsodišča je poročal Vojko Čok, predsednik častnega razsodišča. Častno razsodišče je v zadnjem obdobju zaključilo presojo dveh obravnavanih primerov, v katerih so člani razsodišča presodili, so bila ravnanja članov neskladna s Kodeksom etike. V obeh primerih je bila sprejeta razsodba, da bi bila člana izključena, če ne bi tekom postopka iz združenja izstopila sama. Še vedno je, na podlagi novih dejstev, v teku presoja enega primera.