Končnega predloga po besedah vodje občinskega oddelka za urejanje prostora Mirana Gajška mestni svetniki ne bodo obravnavali prej kot do konca letošnje jeseni.

Vodja odseka za prostorske planske akte Tomaž Souvan je pojasnil, da so prejeli 325 pobud Ljubljančanov in različnih organizacij za spremembo posameznih delov občinskega prostorskega načrta. V celoti ali vsaj deloma so upoštevali 250 pobud, pri čemer so upoštevali zgolj pobude, ki niso predlagale sprememb strateških ali temeljih usmeritev veljavnega prostorskega akta. Zavrnili so vse pobude, ki so predlagale poseg v kmetijske ali druge varovane površine. Souvan je pojasnil, da so te zavrnili, ker bi sicer morali dopolniti okoljsko poročilo, kar bi postopek spreminjanja prostorskega načrta podaljšalo in ga naredilo bolj zahtevnega.

Kot ključne spremembe Souvan navaja dopolnitev obstoječega prostorskega načrta z novimi tako imenovanimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti za delno prenovo. Ti bodo ključno vlogo odigrali pri legalizaciji nedovoljenih gradenj na območju Ljubljane, sploh na območju Rakove Jelše. Tu bodo omogočili legalizacijo le tistih črnih gradenj, ki niso preveč v konfliktu z urbanističnimi doktrinami.

Souvan je še dodal, da so s spremembami in dopolnitvami želeli urediti tudi poplavna območja, vendar so imeli na tem področju precej zvezane roke, saj ta območja sodijo v pristojnost države in ne občine. Je pa kot ključno spremembo pri urejanju poplavnih območij Souvan izpostavil določilo, da se omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na posameznem območju lahko izvajajo ločeno po etapah in ne nujno vsi hkrati.