Izdajatelj: Akademska športna zveza Olimpija

Predsednik: dr. Andrej Baričič

Odgovorni urednik: Janko Popovič

Uredniški odbor: Roman Jakič, Boris Kristančič, Janko Popovič in Franci Zavrl

prelom: Dnevnik

Oglasno trženje: Brigita Langerholc - Žager, Marjan Pelc, Dnevnik - Oglasno trženje

Tisk: Tiskarna SET, d. o. o., Ljubljana

Naslov uredništva: AŠZ OLIMPIJA, Celovška 25, Ljubljana; tel. 01/23 21 736, e-pošta: asz.olimpija@siol.net