Čeprav so vnaprej napovedali, da se obremenitve občanov, ki nadomestilo že plačujejo v skladu z velikostjo stanovanj, ne bodo bistveno spremenile, se je po prejemu novih informativnih izračunov pritožilo že več kot 700 zavezancev. Vodja oddelka za urejanje prostora Tadeja Križnar Jamnikar pojasnjuje, da se s spremembo odloka prihodek iz nadomestil za kvadratni meter za vse površine za približno deset odstotkov celo znižuje. Svetnik Danijel Kovačič pa ocenjuje, da se povečuje za skoraj četrtino. Meni, da naj bi na občini podražitev spretno zakrili z novim točkovanjem, ki je zlasti blokovska naselja množično prenesel v prvo, za 46 točk dražjo kakovostno kategorijo.

Kovačič meni tudi, da kakovostnih skupin območij ne bi smeli določati po krajevnih skupnostih, ampak po posameznih naseljih znotraj njih, saj je v nekaterih sestava zemljišča slabša kot na ravnem delu. Za primer navaja naselje Prisojna pot in ulico Na bregu, ki sta kljub plazovitosti terena v 1. kakovostni skupini, medtem ko so naselja Godič, Stranje, Mekinje, Nevlje, Podgorje, Volčji Potok, Vrhpolje pri Kamniku na ravnem in kompaktnejšem terenu razporejena v drugo skupino.

Nezadovoljna je tudi stanovalka iz Maistrove ulice, ki so ji, kot pravi, zaradi "navideznega" poslovnega prostora nadomestilo že lani zvišali z 84 na 370 evrov. Pravi, da bi v njihovi spomeniško zaščiteni ulici, ki zaradi prometa, hrupa in slabega zraka zamira, pričakovali dodatne olajšave, zdaj pa bodo za bližino vsega, kar jim greni življenje, dodatno plačevali. Pravi, da je življenje v primerjavi s sosednjo, za promet zaprto Prešernovo ulico z njihovo povsem neprimerljivo, a so vsi v prvi kategoriji.

Na občini pojasnjujejo, da se je višina odmere zavezancem povišala zgolj za površino, za katero do zdaj nadomestila niso plačevali. Med pregledom so namreč med 8000 stavbami odkrili kar tisoč takih, za katere se nadomestilo ni plačevalo. "Stavbnih delov - stanovanj ali poslovnih prostorov - je bilo do zdaj v evidenci nekaj več kot 7000, zdaj jih je več kot 16.000," navaja Tadeja Križnar Jamnikar. Dodaja, da bo nova vrednost na enoto površine približno 20 odstotkov nižja kot v sosednji domžalski občini in da so naselja ob Kamniku uvrstili za enoto nižje kot prej.

Pojasnjuje še, da so kakovostne skupine določene na podlagi kombinacije meril in ne zgolj reliefnih značilnosti, temveč tudi dostopnosti do območja in javnih funkcij. Prav tako pa meje kakovostnih območij ne določajo meje krajevnih skupnosti, ampak meje naselij, dodaja.