"Ključen namen izbora najbolj trajnostno naravnanih občin je promoviranje dobre prakse in na ta način spodbuditi nadaljnja prizadevanja za organizacijo dejavnosti občine in njenih prebivalcev v okviru zmogljivosti okolja," je pred podelitvijo priznanj poudaril Lobnik. Pojasnil je, da je strokovna komisija občine ocenjevala na podlagi izpolnjenega vprašalnika in dostopnih statističnih podatkov. Med drugim so preverjali področja ravnanja z odpadki, voda in energetike, letos pa so v vprašalnik na novo vključili tudi področje komuniciranja in ozaveščanja občanov o pomenu trajnostnega razvoja.

Pri pregledu delovanja občin je strokovna komisija ugotovila, da je na splošno mogoče zaznati relativno dobro urejeno področje voda v vseh mestnih občinah, medtem ko se manjše občine pri tem soočajo z nekaj težavami. Pri slednjih je bilo prav tako relativno slabo ocenjeno področje energetike, visokih rezultatov pa na tem področju, gledano v povprečju, niso dosegle niti sodelujoče mestne občine. Komisija je opazila premike pri ozaveščanju in komuniciranju občin s širšimi ciljnimi javnostmi, ki je relativno dobro. Zlasti to velja za mestne občine in tiste, ki imajo več kot 5000 prebivalci, tudi med manjšimi občinami pa je kar nekaj takih, ki na tem področju delajo pomembne premike, je povzel Lobnik.

Po njegovih besedah problem v občinah še vedno ostajajo odpadki, saj se večina občin še vedno ukvarja z visoko količino povzročenih komunalnih odpadkov na prebivalca. "Iz prijav je razvidno, da so deleži ločeno zbranih odpadkov prenizki, enako velja za ločeno zbrane biološke odpadke. Pri mestnih občinah se kaže kot problematičen delež ločeno zbranega stekla in plastike, pri občinah do 5000 prebivalcev steklo in papir, pri občinah z več kot 5000 prebivalci pa prednjači nizek delež ločeno zbranih bioloških odpadkov," je povedal Lobnik. Vendar je opozoril, da tudi tu obstajajo svetle izjeme in omenil dobitnice posebnega priznanja za ravnanje z odpadki. Sklenil je, da je natečaj že prinesel spremembe, saj se je nanj prijavilo veliko število občin, med njimi pa nekatere izrazito odstopajo in predstavljajo dober zgled.