Medtem ko je bilo vračilo evropskih sredstev pričakovano, saj je Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko nepravilnosti pri občinski prijavi na razpis ugotovila že aprila, pa je toliko bolj nepričakovan nov aneks za športni park. Po obrazložitvi v rebalansu proračuna se ta nanaša na dodatna dela, ki jih je naročila občina, in zajemajo "poenotenje splošne podobe, standardov Mestne občine Ljubljana in splošne tehnične varnosti". Kaj to točno pomeni, na mestni občini poskušamo izvedeti že od 16. decembra, a do danes pojasnil nismo dobili.

Sodeč po rebalansu proračuna za prihodnje leto je nadzorni organ, ki bdi nad gradnjo še ne v celoti dokončanega športnega kompleksa, priznal že 5. julija letos. Pogodbo o komunalnem opremljanju območja športnorekreacijskega parka Stožice sta občina in Grep sklenila v začetku leta 2009.

"V pogodbi se je občina zavezala, da bo pridobila potrebna zemljišča za gradnjo, vendar je prišlo do časovne odmaknjenosti pri pridobivanju zemljišč in s tem tudi nepravočasne pridobitve pravice gradnje na zemljiščih, zato je treba skleniti aneks k pogodbi o opremljanju za območje športnorekreacijskega parka Stožice. V navedenem aneksu bo določena faznost gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba o opremljanju," so na občini zapisali v rebalansu proračuna za prihodnje leto. Za prvo "podražitev" projekta športnega parka Stožice, ki naj bi ga po prvotnih napovedih financirali skoraj v celoti z javno-zasebnim partnerstvom, je javnost izvedela jeseni 2010, ko so na občini priznali, da bodo zasebnemu partnerju Grepu zaradi "povečanega obsega del" predvidoma plačali še 46,7 milijona evrov z DDV. Za podražitev projekta pa so na občini vedeli že vsaj od jeseni 2008, ko je Grep občini poslal predračunsko vrednost predlagane projektne rešitve, ki je za slabih 46 milijonov evrov presegla znesek, predviden ob podpisu pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.