Naj pojasnimo, da ne gre za zavrnitev okoljevarstvenega dovoljenja, ampak za zavržbo okoljevarstvenega soglasja, kar je bistvena razlika. Ministrstvo za promet je namreč kot stranka v postopku podalo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper, ki je eden ključnih in nujno potrebnih dokumentov tako pri pridobitvi gradbenega dovoljenja kakor tudi pri pridobivanju evropskega denarja.

Glede vplivov gradnje na vodne vire Agencija RS za okolje pojasnjuje, da v okviru postopka o tem sploh ni presojala, saj od stranke zahtevanih podatkov, kljub pozivom na dopolnitev vloge, ni dobila. Med najbolj perečimi manjkajočimi dokumenti za presojo vpliva posega na okolje je bila tudi ocena dolgoročnih, kratkoročnih, posrednih ali neposrednih vplivov nameravanega posega na vodno telo vodonosnika Rižane z namenom ugotovitve, da je tveganje onesnaženja zaradi gradnje znotraj vodovarstvenega območja sprejemljivo in da bodo tako v času gradnje kot tudi obratovanja železniške proge preprečeni vsi negativni vplivi na vodni vir Rižane tako z vidika kakovosti kakor tudi z vidika količine pretoka.

Glede na navedeno niso mogli biti obravnavani niti morebitni sinergijski učinki projekta, o katerih piše g. Veselič. Ob tem je seveda treba opozoriti, da je nedvomno projektant oziroma investitor tisti, ki mora v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja dokazati sprejemljivost posega in ovrednotiti vse vplive na okolje, negativne ali pa morebiti tudi pozitivne.

Verica Vogrinčič, Agencija za okolje