Pregledali smo podatke za podjetja z 250 in več zaposlenimi, ker ta zaposlujejo največ ljudi. V letu 2010 je bilo takšnih podjetij 228, januarja 2011 pa deset manj. V obeh letih so v vseh največjih slovenskih podjetjih do spleta dostopali preko fiksne širokopasovne povezave. Do "okna v svet" so zaposleni najredkeje dostopali preko ozkopasovne povezave, v obeh primerjalnih letih pa je upadal odstotek vseh v tabeli navedenih načinov dostopa do spleta z izjemo fiksne širokopasovne povezave. Najbolj je upadel odstotek podjetij, v katerih so zaposleni po medmrežju brskali preko mobilne širokopasovne povezave z mobilnim telefonom 3G. Januarja 2011 jih je bilo v primerjavi z 2010 namreč za trinajst odstotnih točk manj.

V štiridesetih odstotkih največjih slovenskih podjetij so zaposleni brskali s stotimi Mbit/s in več. Medtem ko so podatki o odstotku podjetij, ki so do spleta dostopala s hitrostjo manj kot dva Mbit/s, zaupni, je relativno počasi, torej vsaj z dvema, a manj kot z desetimi Mbit/s dostopalo devet odstotkov podjetij z 250 in več zaposlenimi (kar pomeni, da je tovrstno "počasnost" okušalo vsaj 4905 slovenskih delavcev).

Podatkov za prejšnja leta ni, ker so na Sursu te merili prvič, kot so tudi prvič opazovali ekološko ozaveščenost podjetij v Sloveniji. Ti razkrivajo, da so podjetja z več zaposlenimi bistveno bolj skrbna od tistih z manj zaposlenimi: v celotnem razrezu je 62 odstotkov podjetij z deset in več zaposlenimi izvajalo ukrepe za zmanjšane porabe papirja pri tiskanju ali kopiranju; v razredu podjetij z 250 in več zaposlenimi je bilo takih za šestnajst odstotnih točk več.

Največja razlika (za 29 odstotnih točk) med podjetji z največ in najmanj zaposlenimi je pri ukrepih uvajanja uporabe telefonske, spletne ali video konference namesto fizičnih potovanj. Najmanj pogost uporabljen ukrep pri podjetjih vseh velikosti pa je aplikacija, namenjena zmanjšanju porabe energije pri izvajanju poslovnih procesov.

V letu 2010 in 2011 so imela dostop do spleta vsa podjetja z 250 in več zaposlenimi. Leta 2010 ni imelo dostopa do spleta 248 podjetij z deset in več zaposlenimi, od tega jih je bilo 243 v razredu od deset do 49 zaposlenih. Tudi januarja 2011 je trend obveljal - za zaposlene v večjih podjetjih je obstajala večja možnost, da imajo dostop do spleta. Januarja 2011 tako še vedno ni imelo dostopa medmrežja 187 podjetij z deset in več zaposlenimi (61 manj kot leto prej): med podjetji z od deset do 49 zaposlenimi (šestdeset manj kot leto prej) je bilo takih 183, število podjetij z od petdesetimi do 249 zaposlenimi brez dostopa do spleta pa je bilo januarja 2011 enako kot leto prej, in to kljub temu, da je bilo takih podjetij januarja 2011 za 101 manj kot leto prej. Podatkov za prejšnja leta nam na Sursu niso mogli posredovati, saj zaradi različnih metodologij zbiranja podatkov in vključitev novih dejavnosti v raziskovanje niso primerljivi.