Tudi na tokratnem razpisu je bilo želja precej več od možnosti, saj so za 442 stanovanj prejeli skoraj 4000 vlog, od katerih je bilo kar 3348 takih, ki so izpolnjevale pogoje razpisa. Prosta stanovanja bodo na stanovanjskem skladu razdelili 153 upravičencem po listi B, ki morajo plačati varščino in lastno udeležbo, in 289 upravičencem po listi A, ki so oproščeni plačila varščine in lastne udeležbe. Na skladu ugotavljajo, da so potrebe po neprofitnih stanovanjih v Ljubljani čedalje večje, saj je na vsakem javnem razpisu v primerjavi s prejšnjim za več kot tretjino večje število prijavljenih prosilcev. Na 12. razpisu je bilo prosilcev 2130, na 13. razpisu 2909, na 14. razpis, ki je ponujal tudi največje število stanovanj, pa se je prijavilo 3985 prosilcev. Lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo objavljena v Žurnalu, na oglasni deski sklada na Zarnikovi 3 v Ljubljani ter na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) in sklada (www.jssmol.si).