Zato se sprašujemo, ali je slovenska javnost, četudi je čas kislih kumaric, dolžna tedensko sprejemati njegovo neargumentirano "bombardiranje" preko tiskanih medijev. Dva vodilna dnevnika v svojih prilogah (Objektiv, 30. julija 2011, in Sobotna priloga, 6. avgusta 2011) v tedenskem razmiku objavita tako rekoč isti tekst. Morda uredniki menijo, da so njegovi eseji zanimivo počitniško branje. Po odzivih sodeč, temu ni tako. Prej kaže, da je po oceni bralcev v naši državi veliko pomembnejših izzivov in problemov, kot je nadomestni blok 6 TEŠ.

Ta odziv ni namenjen gospodu Viliju Kovačiču. Njemu tako ni mogoče odgovoriti. Vse ve in ničemur ne verjame! Po njegovem smo država lažnivcev. Vsi, razen njega, želijo zavajati ljudi. Ob prebiranju njegovih esejev postane očitno, da ne verjame niti poslovni niti tehnični slovenski oziroma mednarodni stroki.

Odziv je namenjen tistim spoštovanim bralcem, ki še prebirajo pisanja gospoda Kovačiča, a si želijo na osnovi dejstev ustvariti lastno sliko o projektu nadomestnega bloka 6.

Že iz naziva projekta "nadomestni blok 6 TEŠ" je razvidno, da gre za nadomestni objekt obstoječih blokov Termoelektrarne Šoštanj. Danes na lokaciji obratujejo energetski bloki z zmogljivostjo preko 700 MW moči, nadomestni blok 6 pa bo imel bruto moč 600 MW. Leta 2015, ko bo začel obratovati, bo trajno zaustavljen blok 4, blok 5 pa bo prešel v hladno rezervo, kar pomeni, da bo obratoval le takrat, ko se bodo na nadomestnem bloku 6 izvajala redna vzdrževalna dela ali pa bodo to narekovale potrebe elektroenergetskega sistema. Za tržno poslovanje bi bila zaradi preslabega izkoristka in prevelikih izpustov NOx, SO2 in CO 2 električna energija iz bloka 5 odločno predraga. Po izteku življenjske dobe bloka 5, v letu 2027, bo deloval le še nadomestni blok 6.

Obratovanje nadomestnega bloka 6 bo za 35 odstotkov znižalo izpuste CO2, za 50 odstotkov izpuste SO2 in za 75 odstotkov NOx, kar dokazuje, da v letu 2015 zagotovo ne bomo zaradi nadomestnega bloka 6 pristali v visokoogljični družbi. Morda se bo to zgodilo zaradi prometa, kjer je emisij CO2

že sedaj za 50 odstotkov več kot iz Termoelektrarne Šoštanj in še naraščajo. A to je, čeprav zaskrbljujoča, že druga zgodba. Nadomestni blok 6 tudi ne bo razlog, če leta 2050 ne bomo zadostili pogojem nizkoogljične družbe, saj bo to že obdobje, ko se mu bo življenjska doba iztekla. V Termoelektrarni Šoštanj in Holdingu Slovenske elektrarne namreč z nadomestnim blokom 6 uresničujemo zavezo prehoda v nizkoogljično družbo, ker bomo z letom 2015 bistveno znižali emisije, z letom 2030 pa se bo začel zmanjševati tudi obseg proizvodnje električne energije in s tem izkop velenjskega lignita, ki ga bomo od leta 2040 naprej kopali samo 2 milijona ton letno in s tem omogočili postopno zapiranje Premogovnika Velenje brez posebnega zakona (torej drugače, kot je bilo v primeru Zasavske regije in Rudnika urana Žirovski vrh) in brez stroškov za davkoplačevalce.

V družbi TEŠ in skupini HSE se vseskozi zavedamo pomena trajnostnega razvoja, ki v sebi nosi tudi zavezo odgovornega odnosa do okolja. Žal rešitev za Slovenijo, Evropo, niti globalno ni v omejevanju proizvodnje električne energije, temveč v znižanju njene porabe. Znižanja porabe pa ne bo mogoče doseči s tolikokrat uporabljeno in zlorabljeno frazo o učinkoviti rabi energije (URE), temveč samo s spremembo načina življenja in delovanja vsakega posebej in vseh skupaj.

Ne vidimo smisla, da bi ponovno na dolgo in široko pisali o nesmiselnosti in cenovni neupravičenosti revitalizacije blokov 4 in 5. Poudarjamo pa, da blokov 4 in 5 ne ustavljamo na silo. Bloke ustavlja iztek življenjske dobe, ustavlja jih zavest, da je treba naravo ohranjati in jo povrniti v čim bolj prvotno stanje, dokončno pa jih ustavlja ekonomika.

Kot je bilo napisano že mnogokrat, kot so potrdili domači in tuji strokovnjaki in študija o zalogah premoga, je zalog velenjskega premoga za obratovanje nadomestnega bloka 6 do konca njegove življenjske dobe dovolj in ga ne bo treba od nikoder uvažati. Poleg zadostne količine in ustrezne kakovosti premoga je zagotovljena tudi cena, ki bo v letu 2015 in naprej 2,25 EUR/GJ. Nesporno je tudi dejstvo, da je velenjski lignit edino fosilno gorivo v državi, s katerim razpolagamo in na katerega ceno lahko vplivamo. Poleg vode je to edini primarni vir, ki zagotavlja konkurenčnost in vsaj delno neodvisnost slovenskega elektrogospodarstva.

Naj poudarimo tudi dejstvo, da sta Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., in Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., pridobila vsa potrebna soglasja za izgradnjo nadomestnega bloka 6, zato pričakujemo in verjamemo, da bo projekt dobil državno poroštvo - tudi na osnovi dodatnih argumentov, ki bodo predstavljeni v Noveliranem investicijskem programu (NIP4), ki je pripravljen in je v recenziji. Vladi bo predan, ko ga bo potrdil nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj. Razlog, da sta TEŠ in HSE kot obvladujoča družba primorana prositi za državno poroštvo, je v energetskem zakonu, ki družbam, ki proizvajajo električno energijo in so v lasti države, onemogoča prosto razpolaganje z infrastrukturo, namenjeno proizvodnji električne energije. Družba TEŠ tako za svoje kredite ne more jamčiti z lastnimi sredstvi (hipoteke, zastave…), zato je jasno, da kreditodajalec zahteva jamstvo končnega lastnika, to pa je država.

Naj torej še enkrat ponovimo že znano dejstvo - gradnjo nadomestnega bloka 6 bo financirala skupina HSE z lastnimi sredstvi in posojili bank. Naši zanamci zaradi investicije v finančnem smislu ne bodo trpeli, bodo pa imeli zagotovljeno nemoteno oskrbo z električno energijo ob bistveno manjših izpustih, kot smo jih deležni v današnjem času. Prav tako zaradi bloka 6 ne bomo plačevali dražje električne energije. Cena električne energije, ki jo plačujemo končni odjemalci, se oblikuje na trgu in je skupek cen vseh proizvodnih enot (hidroelektrarne, termoelektrarne, nuklearna elektrarna…). Želimo si, da bi tisti, ki se ukvarjajo ali se želijo ukvarjati z energetiko, razumeli to kot normalno gospodarsko dejavnost, ki je podvržena tržnim zakonitostim, in da morajo to upoštevati tudi tisti, ki vodijo in upravljajo družbe za proizvodnjo in trgovanje z električno energijo.

Za konec naj le še zapišemo, da zaradi izgradnje nadomestnega bloka 6 ni ogrožen nobeden od preostalih projektov skupine HSE - do leta 2030 nameravamo zgraditi objekte za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki bodo proizvedli dobrih 2000 GWh na leto (kar pomeni skoraj dve tretjini proizvodnje bloka 6).

Mag. Simon Tot, direktor Termoelektrarne Šoštanj