Takrat so izpostavili predvsem določitev območij za poslovne cone, ki so jih po usklajevanjih z različnimi nosilci urejanja prostora umaknili iz dokončnega predloga.

Tomaž Souvan iz občinskega oddelka za urejanje prostora pravi, da bodo tokrat spreminjali predvsem namembnost nekaterih parcel, ki ne posegajo v kmetijska ali gozdna zemljišča, "kjer bi morali spreminjati sprejeto okoljsko poročilo in pridobivati soglasja okoljskih sektorjev". Po Souvanovih besedah so se na občini za spremembe odločili, ker so dobili okoli sto pobud občanov za spremembo namembnosti zemljišč, toliko pa je bilo tudi pripomb stroke, ki se nanašajo na spremembe posameznih členov odloka ali kartografskih gradiv. Kot dodaja, so v zadnjih mesecih prejeli tudi zahtevnejše pobude, ki pa jih bodo morali uskladiti z nosilci urejanja prostora in jih zato tokrat ne bodo reševali, ampak bodo občinske prostorske akte popravljali še enkrat.

Izdelovalca spremenjenega izvedbenega dela občinskega podrobnega načrta bodo na občini z javnim razpisom iskali do 13. julija, dokumente pa nameravajo javno razgrniti še to jesen. Občina bo morala nato zbrati vse pripombe, se do njih opredeliti, popravljen prostorski akt pa bo moral potrditi še mestni svet.