V želji, da bi porjaveli, bodisi zaradi modnih ali drugih razlogov, se prebivalci razvitih držav pogosto odločijo za uporabo solarija. Ti so ljudem praviloma predstavljeni kot naprave, ki oddajajo neškodljivo sevanje, to pa naj bi omogočalo učinkovito in hitro porjavelost brez škodljivih posledic, torej varnejšo alternativo sončni svetlobi. Vendar solariji uporabljajo posebne žarnice za porjavitev kože, ki oddajajo ultravijolično sevanje (UV).

Na konferenci so poudarili, da obstajajo jasni dokazi, da predstavlja UV-sevanje nevarnost za zdravje in da so otroci še posebno ogroženi. Vsaka izpostavljenost UV-sevanju, bodisi na soncu ali v solariju, pomeni povečano tveganje za pojav kožnega raka - še posebno melanoma. Svetovna zdravstvena organizacija, EUROSKIN (evropska organizacija za preprečevanje kožnega raka) in druge zdravstvene organizacije in organi tako s priporočili za zaščito pred soncem in solariji opozarjajo, da se je treba izogibati močni izpostavljenosti UV-sevanjem. Posebno pozornost je treba nameniti preventivnim programom promocije zdravja in varstva pred UV-sevanjem za ciljne skupine - še posebno otroke in mladostnike.

Študija o izpostavljenosti otrok

Neionizirajoča sevanja zajemajo nizkofrekvenčna električna in magnetna polja, ki nastajajo pri prenosu električne energije, visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja, ki jih oddajajo radijski oddajniki, mobilni telefoni in bazne postaje, ultravijolično sevanje, ki zajema sončno svetlobo, UV-sevanje v solarijih in lasersko sevanje.

Študija o izpostavljenosti otrok v Sloveniji, ki jo je izvedel Inštitut za neionizirajoča sevanja (INIS), je pokazala, da so najbolj obremenjeni otroci v domovih v neposredni bližini transformatorske postaje. Njihova povprečna izpostavljenost je bila vsaj 10-krat višja v primerjavi s tistimi vrstniki, ki niso živeli v bližini trafopostaj. Izpostavljenost otrok visokofrekvenčnim sevanjem je v splošnem nizka in ne presega nekaj odstotkov dovoljene mejne vrednosti. Najvišje sevalne obremenitve so po pričakovanju posledica delovanja naprav, ki se uporabljajo neposredno ob telesu: mobilnega in brezvrvičnega telefona.

Ni prepričljivih dokazov

Na konferenci so pojasnili, da je bilo opravljenih veliko raziskav o možnih vplivih nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje. Epidemiološke študije kažejo na možno povezavo med izpostavljenostjo magnetnim poljem omrežne frekvence in povečanim tveganjem za pojav levkemije pri otrocih. Zato je tudi Svetovna zdravstvena organizacija razvrstila nizkofrekvenčna magnetna polja v skupino možnih kancerogenih snovi. Vendar pa ni prepričljivih eksperimentalnih dokazov o tem, da tovrstne izpostavljenosti lahko povzročajo katero koli vrsto raka pri otrocih.

Otroci in mobilni telefoni

Opravljene so bile tudi študije možnih vplivov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, vendar jih le malo obravnava otroke. Nekatere še potekajo (Mobikids). Med njimi so najpomembnejše obsežne študije o izpostavljenosti otrok sevanju zaradi uporabe mobilnih telefonov.

Na vseh področjih raziskav o povezavi med neionizirajočim sevanjem in zdravjem otrok so potrebne dodatne raziskave, ki bodo zapolnile vrzeli v znanju, predvsem o možnih mehanizmih. Prednostna naloga je pridobitev bolj celostnega znanja, še posebno o molekularnih procesih, povezanih z rakom, in to ne le s področja raziskav neionizirnih sevanj, temveč usmerjenega v splošno varovanje zdravja otrok.

Gostitelj konference je bil Inštitut za neionizirna sevanja, podprlo pa ga je šest organizacij, ki delujejo na področju koordinacije mednarodnih raziskav o vplivu neionizirajočih sevanj na zdravje in svetujejo pri omejevanju izpostavljenosti, so sporočili z Inštituta za neionizirna sevanja.