Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kulturo, je svet zavoda SNG Drama ob prejetju anonimnega pisma imenoval posebno komisijo, da razišče navedbe o kršenju predpisov s področja poslovanja. Svet zavoda je menil, da je ravnatelj s svojim ravnanjem kršil predpise, v skladu s katerimi je dolžan opravljati svojo funkcijo, da je s takim ravnanjem škodil ugledu zavoda in da na ta način, objektivno gledano, izgublja kredibilnost tudi nasproti zaposlenim, ki bi jim moral biti za zgled.

Svet zavoda je ministrici za kulturo predlagal, da se z vsemi navedenimi dejstvi seznani in da skladno s svojimi pooblastili sprejme ustrezne odločitve. Strokovne službe ministrstva so pregledale vso dokumentacijo, ki dokazuje navedbe iz anonimnega pisma, od uporabe službenega vozila v zasebne namene do zasebnih nakupov s službeno kartico. Ravnatelj v odgovoru na predlog razrešitve ni z ničemer ovrgel očitanih nepravilnosti.

Ravnatelj glede na ugotovljeno dejansko stanje, ki izhaja iz pridobljene dokumentacije, pri opravljanju svojih dolžnosti ni ravnal pošteno in z vso potrebno profesionalno skrbnostjo, ki se od njega pričakuje in zahteva glede na pooblastila, ki jih ima kot ravnatelj javnega zavoda. Njegovo ravnanje kaže na ponavljajoče kršitve predpisov, za dosledno izvrševanje katerih bi v prvi vrsti moral skrbeti ravno ravnatelj sam. Ni spoštoval in upošteval veljavnih predpisov, ki urejajo porabo javnih sredstev, niti ni gospodarno in smotrno upravljal z njimi.

Glede na jasno določene dolžnosti in pooblastila bi se ravnatelj moral zavedati, da uporaba službenega avtomobila in službene kartice brez predhodno izdanih internih aktov, ki bi tako uporabo ustrezno uredili, ni dopustna. Prav tako ni dopustna uporaba službenega avtomobila v zasebne namene brez ustrezne podlage in uporaba službene kartice za zasebne nakupe, torej tista ravnanja, za katera je ministrstvo za kulturo na podlagi vsega zgoraj navedenega in opisanega ugotovilo, da so se dejansko zgodila, pri čemer kršitve niso nikakor manjše oziroma manj resne zgolj zaradi tega, ker je ravnatelj stroške v zvezi z uporabo službenega avtomobila in službene kartice naknadno povrnil, so še zapisali na ministrstvu.

Širčeva: Pri razrešitvi Bana ni šlo za politično odločitev

"Če bi bila to politična poteza, bi se zanjo odločila že v prvem letu svojega mandata," je na novinarski konferenci poudarila Širčeva, ki meni, da je Ban dober igralec, ni pa dober ravnatelj. Bana bo s položaja ravnatelja SNG Drama Ljubljana razrešila 25. maja, dan pozneje pa bo vršilca dolžnosti ravnatelja za dobo najdalj enega leta imenovala pravnika Petra Sotoška. Ta je po ministričinih besedah kot pravnik vešč pravnih poslov, izkušnje pa ima tudi na področju umetniškega vodenja, ki jih je pridobil v Slovenskem mladinskem gledališču.

Po ministričinih besedah navedba, da zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ne daje pooblastil ministru, da razreši vodilnega v javnem zavodu, ne drži. Kot je poudarila, so tako služba vlade za zakonodajo, pravne službe na ministrstvu za kulturo kot zakonodajno-pravna služba državnega zbora podali mnenje, da je zakon skladen z njenim ravnanjem. "Tako kot se nekoga postavi, tako se ga lahko tudi razreši," je prepričana.

Na pomislek, če pri Banu ni postavila preostrega kriterija, saj se običajno v takih primerih izda le opomin, razreši pa se šele v primeru, ko so določene večje programske kršitve, je odvrnila, da je šlo za kršitve postopkov ter za povzročanje gospodarskih škod. Med slednjimi je omenila, da je za osebne namene uporabljal službeni avto in kartico ter da je prejemal zelo visoke avtorske honorarje za igranje. Njena naloga je, da se vpraša, če je spoštoval predpise in pravila. "Dokazano je, da jih ni spoštoval," je dodala.