Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) že vrsto let opozarja, da se v Republiki Sloveniji napačno vodi evidenca o številu medicinskih sester v državi. Nepravilni podatki se že leta s strani WHO in IVZ posredujejo za različne namene doma in po svetu; gre za zavajanje tako strokovne kot splošne javnosti, zlasti pacientov. Opozarjamo, da je navedeno število skupaj seštetih diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege/srednjih medicinskih sester predstavljeno v celoti zavajajoče in nadpovprečno ter v primerjavi z EU nesprejemljivo, tudi nevarno za kakovostno, učinkovito in varno zdravstveno obravnavo pacientov.

Predstavljeni podatek 780,82 "medicinskih sester" na 100.000 prebivalcev ne ločuje namreč dveh profilov, to je diplomiranih medicinskih sester in njihovih strokovnih sodelavk in sodelavcev tehnikov zdravstvene nege, ki so sicer neizogibno potreben profil v zdravstveni negi pacientov.

Medicinska sestra v Republiki Sloveniji, nosilka stroke, je diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, ki ima zaključen v naši državi akreditiran visokošolski študij zdravstvene nege. Študijski program mora v celoti upoštevati evropsko direktivo za regulirane poklice 2005/36/ES.

V skladu z evropsko prakso ima nosilec/ka dejavnosti zdravstvene nege za uresničevanje ciljev delovanja sodelavko/ca (do sedaj sprejeti in uporabljeni nazivi: srednja medicinska sestra/srednji medicinski tehnik, zdravstveni tehnik/tehnica, tehnik/tehnica zdravstvene nege, srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik), ki je izobražen/a na srednješolski ravni in se v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami vključuje v izvajanje zdravstvene nege.

Po trenutnih izračunih iz kategorizacije pacientov, to je ugotavljanja potreb po zdravstveni negi, v slovenskih bolnišnicah na bolnišničnih oddelkih primanjkuje več kot 20 odstotkov omenjenih profilov, pretežno diplomiranih medicinskih sester. Stanje je skrb zbujajoče, zato apeliramo na državo, zdravstveno politiko, sindikate, strokovno in splošno javnost, da je treba sistemsko pristopiti k reševanju situacije.

Slovensko javnost seznanjamo, da je diplomiranih medicinskih sester dovolj ter da se izobražujejo generacije novih. Podatek Zavoda za zaposlovanje RS z dne 17. maja 2011 govori o 237 brezposelnih diplomiranih medicinskih sestrah. Zaskrbljeni smo zaradi odprtja možnosti za delo v Avstriji, ki je za naše visoko izobražene medicinske sestre brez dvoma vabljivo. Vodstva tujih zavodov prepoznavajo potrebo po dovolj in dobro usposobljenih medicinskih sestrah, domača pa, žal, premalo.

V želji, da se upoštevajo naše pripombe v vseh dokumentih in da se v statistikah doma in po svetu popravijo številke in navajajo realna dejstva, na to stalno opozarjamo.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije