Država kot upnica v prisilni poravnavi ocenjuje, da je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila, da bo dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, nižja od 50 odstotkov. Z razlogi za ugovor so se seznanili upniki na aprilski seji upniškega odbora, je razvidno iz zapisnika, ki je bil danes objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Država trdi, da iz poročil o poslovanju družbe v času postopka prisilne poravnave izhaja, da dolžnik ne izkazuje poslovnega rezultata, na podlagi katerega bi bilo mogoče pričakovati, da bodo upniki poplačani in da bo dolžnik kratkoročno in dolgoročno postal solventen.

Poleg tega v načrtu predviden razvoj družbe, ki je v večinski lasti Franca Gajška, po mnenju države ne temelji na njegovi osnovi dejavnosti - izdelavi konfekcije, temveč le na oddajanju nepremičnin in v uvozu ter prodaji oblačil, kar pa predstavnici upnice vzbuja dvom o dolgoročnem pozitivnem poslovanju.

Po navedbah zapisnika je prokurist Gajšek ugovarjal, saj da so navedbe v ugovoru pavšalne, navedeni razlogi in dejstva pa neutemeljeni.

Kot je menil, je nizka verjetnost poplačila upnikov še bolj brez osnove, saj si je prav država kot upnica preko davčne uprave že v času pred vlaganjem ugovora zagotovila poplačilo večjega dela lastne terjatve. Dodal je tudi, da bo država, ki dvomi v poplačilo dolgov v prisilni poravnavi, preko z dolžnikom povezanih oseb v kratkem poplačana v večjem delu njene terjatve.

Labod konfekcija se trudi čim prej zaključiti poplačilo upnikov ter upa, da bodo pogoji za to zagotovljeni prej kot v devetih letih, je Gajšek povzel.

Po besedah izvršnega direktorja družbe Darka Mastnaka pa ljudem na finančnem ministrstvu ni jasno stanje v tekstilni dejavnosti, kjer vsi večji proizvajalci tekstila z izjemo Mure naročajo in kupujejo izdelke v tujini ter jih preprodajajo.

Posebej je poudaril, da je Labod konfekcija januarja lani davčni upravi dolgovala več kot 1,1 milijona evrov, prav tako pa je lani v proračun upnice vplačala več kot 1,3 milijona evrov davka na dodano vrednost, tako da je bila konec preteklega dolžna 270.000 evrov, še navaja omenjeni zapisnik.

Okrožno sodišče v Novem mestu bo o ugovoru odločalo na naroku, ki bo 24. maja, je sodišče 3. maja objavilo na Ajpesu.