Stopnjevanje plačilne nediscipline je v času recesije opazno tudi v naši dejavnosti, so dejali v podjetju SPL. Gre za enega največjih upraviteljev stavb v Sloveniji, ki za skupne prostore večstanovanjskih stavb zaračunava elektriko, vodo, ogrevanje, čiščenje, hišniška opravila, odvoz smeti in izstavlja račune za storitve vzdrževanja stavb, kot so prenova fasade, strehe, dvigal. V roku njihove storitve plača v povprečju 76,3 odstotka gospodinjstev, pravnih oseb in proračunskih porabnikov (evidence za vsako kategorijo plačnikov posebej ne vodijo). Več kot 10 odstotkov njihovih odjemalcev plačuje položnice z zamikom do dveh let od roka plačila, pri vseh plačilih pa zaznavajo povečevanje zamika plačevanja.

Po stanovanjskem zakonu večstanovanjsko stavbo upravlja podjetje, ki ga izbere več kot polovica lastnikov, zato prekinitev izvajanja upravljalskih storitev s posameznim gospodinjstvom ni možna. V SPL tako pojasnjujejo, da neplačnike redno pisno opominjajo, za večje dolžnike pa imajo tudi telefonsko izterjavo. Njihovo zadnje sredstvo je sodna izterjava, pred tem pa skušajo dolžnike k plačilu pripraviti še z opominom pred izvršbo.

Tudi RTV Slovenija neplačnikom ne izklaplja svojih programov, ampak je njen najostrejši ukrep davčna izvršba. Še pred tem dolžniki na naslednji mesečni položnici prejmejo opomin za neplačan RTV-prispevek, sledi odločba o obveznosti plačila, ki jih RTV-hiša izdaja dvakrat letno. Pred davčno izvršbo neplačniki prejmejo še poziv k plačilu dolga pred davčno izterjavo.

Na RTV Slovenija v nasprotju s SPL trenda povečevanja zamud pri plačilu RTV-prispevka ne zaznavajo. V letu 2010 so vsak mesec beležili okoli 12,5 odstotka neplačanih faktur, imeli pa so približno 613.000 naročnikov (tako fizičnih kot pravnih oseb). Pet tisoč zavezancev je lani odjavilo RTV-prispevek, v podatek pa niso vključeni tisti, ki so bili oproščeni plačila zaradi socialne ogroženosti ali invalidnosti oziroma iz razlogov, kot so smrt, prenehanje poslovanja, uveljavljanje pavšalnega plačila RTV-prispevka ali selitev v tujino. Kljub temu dva kontrolorja, ki preverjata prisotnost televizijskih in radijskih sprejemnikov po celotni državi, lani nista odkrila bistveno več neprijavljenih RTV-aparatov kot v preteklih letih. Takšnih kršiteljev (fizičnih in pravnih oseb) je bilo v letu 2010 približno 1100.

Podobno se kljub recesiji tudi pri podjetju Simobil ne spreminja delež naročnikov, ki računov za mobilno telefonijo ne plačujejo v predvidenem roku. Je pa takšnih uporabnikov med fizičnimi osebami več kot polovica, saj do roka svoje obveznosti poravna le 40 odstotkov naročnikov. Pet dni po preteku roka za plačilo sledi opomin, neplačniki pa prejmejo tudi poziv k plačilu prek SMS-sporočila. V 30 dneh po zapadlosti računa svoje obveznosti poravna približno 85 odstotkov fizičnih oseb, kar bi lahko pripisali dejstvu, da lahko 28 dni po izstavitvi računa Simobil naročniku in dolžniku (če dolžnik ni obenem naročnik) onemogoči opravljanje izhodnih klicev in pošiljanje sporočil iz svojega omrežja. Naročnik oziroma dolžnik, ki tudi 49 dni po izstavitvi računa ne poravna svojih obveznosti, se lahko sooči še z blokado dohodnih klicev in SMS-sporočil. Ko mine 79 dni od izstavitve neplačanega računa, pa lahko Simobil prekine naročniško razmerje. V podjetju še pravijo, da se le redki uporabniki njihovih storitev sami odločijo za prekinitev naročniškega razmerja.

Tako kot brez mobilnega telefona tudi brez elektrike danes skoraj ne gre. Iz Elektra Gorenjska so sporočili, da mesečne obveznosti za porabljeno električno energijo v roku plačuje približno 94 odstotkov njihovih odjemalcev, medtem ko večina drugih svoje obveznosti poravna v roku 20 dni po prejemu prvega pisnega opomina. Če tudi po izteku tega roka naročnik še vedno ne plača svojih obveznosti, podjetje sproži 15-dnevni postopek za prekinitev pogodbe in to sporoči sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja SODO, ki je pristojen za vse postopke odklopa oziroma ustavitve distribucije električne energije v državi. Odklop električne energije tako sledi približno v mesecu in pol po zapadlosti položnice za električno energijo.

Postopki obravnave neplačnikov so enaki pri vseh distributerjih električne energije (nekoliko se razlikujejo le roki za plačilo opomina), saj jih v pretežni meri vodi SODO. Kljub temu so v Elektru Primorska zapisali, da so poostrili nadzor nad neplačanimi računi in njihovo izterjavo, saj se plačilna disciplina gospodinjstev poslabšuje. Posledica je povečano število odklopov. V prvih treh mesecih letošnjega leta so ga izvedli v približno 215 gospodinjstvih, medtem ko ima njihovo podjetje okoli 108.000 gospodinjskih odjemalcev.

Prav bolj dosledno izklapljanje storitev za neplačnike je po mnenju podjetja T2 razlog, da se je plačilna disciplina njihovih naročnikov v zadnjem času občutno izboljšala. Mesečne položnice za televizijske, internetne in telefonske storitve ponavadi ne poravna okoli 10 odstotkov uporabnikov, temu pa sledi pošiljanje opominov. V primeru neplačanega računa po prejetem opominu podjetje dolžniku začasno izklopi svoje storitve, ta ukrep pa izvedejo pri približno enem odstotku vseh naročnikov. Z rednim izvajanjem izklopov preprečujejo neplačevanje storitev v daljšem obdobju, zato po njihovih besedah nimajo primerov, ko naročnik več mesecev ne bi poravnal računov. Že dalj časa pa zaznavajo, da vsak mesec njihove storitve odpove približno 0,5 odstotka uporabnikov.