Po besedah Škrleca so med razlogi za pripravo zakona tudi konkretni podatki, ki so jih utrdili v prepričanju, da pričakovanja tako strokovne kot siceršnje javnosti glede rezultatov dela tožilstva niso bila zadovoljivo izpolnjena. To po besedah državnega sekretarja velja zlasti za področje boja zoper gospodarski kriminal, ki dobiva nove dimenzije, državno tožilstvo pa mu ni kos.

Temeljni cilji novega zakona so po njegovih besedah krepitev samostojnosti državnega tožilca, prenova položaja, sestave in pristojnosti državnotožilskega sveta, vzpostavitev normativnih podlag za oblikovanje strateških programov dela državnih tožilstev, vključitev višjih državnih tožilcev v vodenje in delo državnih tožilstev ter prenova organizacije in načine dela skupine državnih tožilstev za pregon organiziranega kriminala.

S predlogom se tako zavzemajo za centralizirano državno tožilstvo na ravni usklajevanja, usmerjanja in nadzora. Na ravni izvajanja funkcije državnih tožilcev pa so bistveno poudarjeni elementi decentralizacije. S prenosom izvajanja pregona v konkretnih zadevah na raven okrožnih državnih tožilstev pa se vrhovno državno tožilstvo postavlja v položaj usmeritev pregona, ne pa tudi njegovega izvajanja. Tako ohranja nepristransko, nadzorstveno in izobraževalno vlogo, ki je jasno ločena od odločanja o konkretnih zadevah, poudarja Škrlec.

Vodja tožilstva po predlogu ohranja vlogo organizacijskega in izvedbenega usklajevanja in zagotavljanja enotnosti pregona. Kar zadeva preglednost pa je njegova vloga odločanja v posameznih zadevah omejena.

Državni sekretar še poudarja, da zakon prinaša depolitizacijo oziroma odmik politike od kadrovanja v tožilstvu, kjer pomembne pristojnosti pridobiva državnotožilski svet, zlasti v postopkih imenovanja vodij državnih tožilstev.

Pomembna novost je tudi drugačna organizacijska umestitev sedanje skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Ta po predlogu zakona postaja samostojno, tako imenovano 12. državno tožilstvo, pristojno pa je za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj. Po predlogu bo specializirana skupina okrepljena in sicer jo bo sestavljalo 21 državnih tožilcev.