REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE UPRAVA ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA URAD KRIMINALISTIČNE SLUŽBE

Številka: 22/4-4

Datum: 11.11.1994

TEMELJNO SODIŠČE V LJUBLJANI ENOTA LJUBLJANA PREISKOVALNI SODNIK

ZADEVA: ANDREJ LOVŠIN - SUM STORITVE KAZNIVIH DEJANJ ZLORABE URADNEGA POLOŽAJA ALI URADNIH LISTIN PO ČLENU 191/3 KZ RS IN PONAREDITVE ALI UNIČENJA URADNE LISTINE, KNJIGE ALI SPISA PO ČLENU 193/2 KZ RS - ZAPROSILO ZA ODREDBO O HIŠNI PREISKAVI

Predlagamo vam, da na podlagi 1. odstavka 156. člena, 3. odstavka 162. člena in 1. odstavka 206. člena ZKP v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona R Slovenije izdate odredbo o hišni preiskavi, ki jo bomo opravili pri LOVŠIN Andreju, roj. [...] v [...], stalno prijavljen za bivanje na naslovu [...], zaposlen v podjetju Intergama d.o.o. Ljubljana, Pražakova ulica št. 4, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih listin po členu 191/3 KZ RS in ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige ali spisa po čl. 193/2 KZ R Slovenije v zvezi 4. členom Ustavnega zakona R Slovenije. Objekti, ki jih nameravamo preiskati so:

- stanovanjska hiša na naslovu [...], kjer je prijavljen za bivanje Lovšin Andrej,

- stanovanje na naslovu [...], kjer se Lovšin večino časa zadržuje,

- nedograjeno stanovanjsko hišo na območju Šišenskega hriba v Ljubljani, katero gradi Lovšin,

- prostore, ki jih v podjetju Intergama d.o.o., na Pražakovi št.4 v Ljubljani uporablja;

- vse ostale prostore in objekte, ki jih uporablja Lovšin vključojoč jadrnice- jahte HILLBROOK I in HILLBROOK II, katere naj bi tudi uporabljal Lovšin.

Preiskavo bomo opravili dne 14.11.1994.

OBRAZLOŽITEV

Z zbiranjem obvestil smo v sodelovanju z Varnostnim organom Ministrstva za obrambo RS ugotovili, da obstaja sum, da je Andrej Lovšin kot uradna oseba zlorabil svoj uradni položaj direktorja Varnostnega organa v Ministrstvu za obrambo R Slovenije z namenom, da pridobi protipravno premoženjsko korist Čelec Marjanu iz Vrhnike, stanuje Stara Vrhnika št. 2. V ta namen je meseca Oktobra 1991 preko svojih podrejenih izročil Čelcu 1.000.000 DEM gotovine , katere naj bi uporabil za nakup orožja na Cipru. V začetni fazi posla so pri dogovorih sodelovali tudi predstavniki VOMO RS. Tudi pri samem polaganju denarja na bančni račun v Avstriji so sodelovali predstavniki VOMO RS, kasneje pa dobavitelj ni izpolnil dogovorjene obveznosti, temveč je denar zadržal. Čelcu je bil izročen denar z namenom, da si pridobi določeno premoženjsko korist, ki bi nastala , če bi bil posel uspešno izveden. Pri tem pa je prišlo do omenjenega zapleta, zaradi česar je bilo MO RS dejansko oškodovano za 880.000 DEM.

Nadalje je LOVŠIN utemeljeno osumljen, da je kot direktor VOMO RS na Bank für Kärtnen und Steiermark dne 17.09.1991 vplačal večje število osebnih vozil pri različnih avstrijskih trgovcih z vozili, katera so bila nato uvožena za potrebe Ministrstva za obrambo R Slovenije. Med njimi je bilo vplačano tudi vozilo znamke Ford Escort 1,6 CLX in sicer pri firmi KAPOSI Gmbh iz Celovca in sicer v višini 121.130 ATS. Omenjeno vozilo je bilo nato brezplačno izročeno hrvaškemu državljanu Horvat Zlatku iz Varaždina. Slednji ga je uvozil na Hrvaško in ga nato izročil CIMERMAN Francu stanuje Veliki vrh pri Šmarju št.63, občina Grosuplje, ki je zaposlen v Varnostnem organu Ministrstva za obrambo, katera predstojnik je bil LOVŠIN. Glede na dejstvo, da gre za isto vozilo, ki ga je nato Cimerman registriral kot svojega obstaja utemeljen sum, da je pri tem LOVŠIN izrabil svoj uradni položaj ter Cimermanu pridobil protipravno premoženjsko korist.

LOVŠIN Andrej je nadalje utemeljeno osumljen, da je kot uradna oseba uničil ali skril uradne listine, knjige ali spise, ki so se hranili na Varnostnem organu Ministrstva za obrambo RS. V letu 1991 in 1992 je bilo pri različnih prodajalcih v Sloveniji in tujini kupljeno za okoli 1.300.000 DEM različne tehnične opreme in sredstev, ki so bila nato prepeljana v prostore VOMO, ter dana v uporabo. Pri tem pa ustreznim službam ni bila izročena dokumentacija, kot so računi, dobavnice, uvozna carinska dokumentacija in drugo, tako, da ni bilo mogoče zadostiti predpisom, ki jih za uporabo in evidenco osnovnih sredstev predpisuje Zakon o računovodstvu in drugi pozitivni predpisi.

Pri hišni preiskavi bomo iskali prevsem dokumentacijo in druge predmete, na podlagi katere bomo lahko dokazovali opisane in eventualne druge nezakonite aktivnosti Lovšina.

Jakob Demšar, dipl. iur.NAČELNIK UKSGlavni krim. inšpektor