Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom (redna odpoved) ali v primerih, natančno določenih v zakonu o delovnih razmerjih, tudi brez odpovednega roka (izredna odpoved). Pri tem velja, da pogodba o zaposlitvi preneha v primeru redne odpovedi, ko se izteče odpovedni rok. Izjemo od navedenega predstavljata le primera, ko je delavcu pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in je delavec ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe.

V teh dveh primerih delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka. Če je delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi uvedbe postopka prenehanja delodajalca, kot so na primer stečaj, likvidacija in prisilna poravnava, pa napisani izjemi ne veljata. Takrat preneha delavcu pogodba o zaposlitvi, ko se izteče odpovedni rok. Pri tem pa pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, neha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Skladno z napisanim vam torej pogodba o zaposlitvi preneha veljati z iztekom odpovednega roka, razen če vam je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in boste ob poteku odpovednega roka odsotni z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe.

V teh dveh primerih vam bo delovno razmerje prenehalo z dnem, ko se boste vrnili na delo oziroma bi se morali vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka oziroma z iztekom datuma, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Andreja Mrakuniv. dipl. prav.