Čisti prihodki od prodaje so sicer vsa leta, razen kriznega leta 2009, rasli in se od leta 2005 do leta 2008 povečali s 134 na 205 milijonov evrov. Leta 2009 je Adria ustvarila 161 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Raslo je tudi povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Tako se je od leta 2005 do 2009 število zaposlenih povečalo s 570 na okoli 720.

Finančni podatki poslovanja sicer razkrivajo, da je družba svoje poslovanje vseskozi financirala predvsem z dolžniškimi viri financiranja oziroma z zadolževanjem pri bankah in dobaviteljih. Finančne in poslovne obveznosti Adrie Airways so se od leta 2005 do 2009 povečale z okoli 86 na 117 milijonov evrov. In če so leta 2005 dolgoročni dolgovi znašali približno dve tretjini dolgov, tretjino pa kratkoročni, je imela družba do leta 2009 skoraj polovico vseh dolgov kratkoročnih.

V istem obdobju se je kapital družbe kljub več dokapitalizacijam znižal s 30 na 27,8 milijona evrov. Delež dolgov v financiranju se je povečal z nekaj več kot 72 na skoraj 80 odstotkov, delež kapitala v financiranju pa se je znižal z okoli 25 na nekaj manj kot 19 odstotkov. Razmerje med dolgom in kapitalom kaže na visoko tveganje, da podjetje ne bo sposobno poravnavati obveznosti.

Vodstvo Adrie Airways je sicer vseskozi zatrjevalo, da je kapitalska ustreznost družbe še v okviru zakonskih določil. Pred kratkim so naročili nov izračun, katerega ugotovitev pa še niso predstavili.