Vode, ki tečejo po jugozahodnem delu Ljubljane in se izlivajo v Ljubljanico, so Gradaščica, Mali graben in Glinščica. Gradaščica priteče s polhograjskega konca do jezu pod Bokalcami in se tu  razdeli na Mali graben in mestno Gradaščico. Večino vode Gradaščice prevzame Mali graben, ki teče ob jugozahodnem robu Ljubljane, pri Dolgem mostu pod železnico, Tržaško cesto in avtocesto, mimo Bonifacije ob PST pod nadvozom Ceste v Mestni log, za poštnim centrom ob PST (med Murglami in Cesto dveh cesarjev) ter se ob robu Rakove Jelše izliva v Ljubljanico.

Mestno Gradaščico so regulirali po poplavah v letih 1924 in 1926 in jo do sotočja z Glinščico degradirali  v industrijsko strugo  za viške tovarne (tovarna kisa, mlin, tovarna mesnih konzerv, itd.). Ta industrijska struga, mestna Gradaščica, teče ob Vrhovcih skozi stari Vič in "viško sončavo" pod Cesto Dolomitskega odreda in železnico ter pod Tržaško cesto pri viški obrtno-poslovni coni priteče med bloke na južni strani Tržaške ceste. Ta del Viča se je v zadnjih letih  v celoti urbaniziral in trpela je tudi mestna Gradaščica. Struga je regulirana, vendar stisnjena  in ne prenese večjega pretoka, kot ga omogoča zapornica na jezu Bokalce. Od sotočja mestne Gradaščice in Glinščice je struga mestne Gradaščice zopet dovolj globoka in široka, da prenese tudi večje vode, vse do izliva v Ljubljanico v Trnovem.

Velik del vode mestni Gradaščici da Glinščica, ki teče ob Živalskem vrtu in pri cvetličarni Herzmansky zavije ob robu Rožne doline proti Tržaški cesti, pri osnovni šoli Vič nadaljuje pod Tržaško cesto in se nad križiščem Koprske in Jamove ceste izliva v mestno Gradaščico (viško tromostovje: mostu čez Glinščico na Jamovi cesti sledita mosta za pešce in motorni promet čez mestno Gradaščico na Koprski cesti).

Ob poplavi se je Mali graben razlil na južno stran in pri Bonifaciji poplavil podhod pod avtocesto proti Cesti dveh cesarjev in do avtoceste (skladišča Vinakoper), poplavil je PST od nadvoza Ceste v Mestni log za poštnim centrom do Koprske ceste ter Cesto dveh cesarjev. Brv na Mokrški cesti čez Mali graben je zajezila vodo, tako da se je razlila proti hišam ob Cesti dveh cesarjev in Sibiriji. Od Koprske ceste do Murgel se voda ni prelila čez PST. 

Zaradi dodatnega črpanja kanalizacije (nekaj tovornjakov za čiščenje kanalov) je kanalizacija v Murglah ves čas ostala pretočna. Podjetje VO-KA je vedelo, kaj mora delati, ves trud gasilcev pa je bil v času naraščanja vode brez učinka. Ni bilo organiziranega pristopa k reševanju težav ali izvedbi ukrepov na najbolj kritičnih točkah možnega preliva brežine Malega grabna! Na mestno Gradaščico pa so ob začetku poplav vsi pozabili.

Komunalno podjetje na Tbilisijski cesti na Viču je delilo vreče peska (10 po osebi), s katerimi so si ljudje ograjevali "svoje vrtičke",  pred nosom pa so imeli ogrožene brežine na Tomažičevi, Tbilisijski in Jamovi cesti, kjer  je voda prestopila bregove in jih poplavila. Za preprečitev razlitja bi zadostovala manj kot desetina izdanih vreč. Poglejte Hrvate: najprej s skupnimi močmi branijo brežine vodotokov!

Ker je voda prelila brežini nad jezom pod Bokalcami, je bila zapornica na jezu, ki regulira višino vode v strugi mestne Gradaščice, brez pomena.  

Mali graben in mestna Gradaščica sta poplavila Vrhovce, Vič, južno od Tržaške ceste je mestno Gradaščico zajezil  most čez Tbilisijsko cesto. Razlila se je med bloke Tomažičeve, Reške in Tbilisijske ulice, Jamove ceste ter poplavila parkirišče Interspar ter celotno industrijsko cono Vič, del Gerbičeve ulice, Koprsko cesto in del Ceste v Mestni log. Razlita voda mestne Gradaščice ne more steči nazaj v Mali graben, ker je celotno območje urbanizirano, njena struga pa je med Tbilisijsko cesto in viškim tromostovjem degradirana v manjši meteorni kanal!

Voda je po Koprski cesti in Cesti v Mestni log poplavila ceste  v zahodnem delu Murgel. Tu je voda ostala ujeta in je odtekala samo po kanalizaciji.  Da je kanalizacija v naselju Murgle delovala ves čas poplav, gre zasluga črpanju iz kanalov, ki jih je ves čas izvajal VO-KA. Bravo, VO-KA!

Poplavljene so bile ceste Pod akacijami, Pod kostanji, Pod bukvami in Cesta v Murgle. Voda je do višine 10 do 15 cm zalila nekaj garaž. Če bi organizirano varovali brežino mestne Gradaščice od Tržaške ceste do Tbilisijske ceste, ob Jamovi cesti in parkirišču Interspar do garaž ob Jamovi cesti, bi voda dosegla regulirano strugo mestne Gradaščice od sotočja z Glinščico dalje. Del vode bi še vedno ušel zaradi mostu na Tbilisijski cesti, večino pa bi speljala glavna struga regulirane mestne  Gradaščice.   

Videti je, da ne bomo dočakali, čeprav čakamo in nam je bilo obljubljeno, da bo jugozahodni del Ljubljane varen pred poplavami. Predlagam naslednje ukrepe:

- Najti vodni prispevek v državnem proračunu in mu vrniti namen!

- Suhi zadrževalniki v dolini Gradaščice in dolinah ter grapah Polhograjskih hribov.

- Poglobitev železnice Ljubljana-Trst in ob poglobljeni železnici zagotovitev razbremenilnega kanala za poplavno vodo, ki bi odtekal proti Polju (reki Savi).

- Ljubljansko jezero na Barju, ki bi prestreglo večino kraških vod, ki pritečejo na Barje, in prevzelo visoke vode Ljubljanice, Iške in Gradaščice (Malega grabna) ter razbremenilnih kanalov. Bilo bi na lokaciji, ki je že tako vsako jesen poplavljena. Krasna stvar za Ljubljančane in turiste.

- Od jezu pod Bokalcami do južne vpadnice avtoceste je treba najti pot za razbremenilne kanale na Barje pod nasipom železnice in pod južno avtocesto.

- Urediti je treba brežine in strugo Gradaščice,  Malega grabna ter predvsem mestne Gradaščice  med Tržaško cesto do sotočja z Glinščico (tu je degradirana v manjši meteorni odtočni kanal).

- Ureditev nivojev cest, da lahko poplavna voda, če že priteče, tudi odteče, kadar so kanali za meteorno vodo zamašeni ali pa ne zmorejo požirati vse vode. Zdaj je najvišja točka med Tržaško cesto in Malim grabnom križišče Tbilisijske in Ceste v Mestni log.

 

Janez Funkl, Janez Lesjak Ljubljana