Gospod Pikalo, bo po odločitvi sodišča, da je bil Marko Filli zakonito izbran za generalnega direktorja RTVS, treba spremeniti statut RTVS?

Podzakonski akti javnega zavoda bi že davno morali biti usklajeni z zakonom o RTVS. Res je, da se določila o izvolitvi generalnega direktorja uporabljajo le vsaka štiri leta in zato ta problem ni prišel na plan prej. Izvolitev generalnega direktorja leta 2006 je namreč potekala po prehodnih določbah zakona. A to ne pomeni, da pisci statuta leta 2006 niso naredili napake. Nekaj svetnic in svetnikov je zahtevo za uskladitev statuta že napovedalo.

Filli je imel v svoji pogodbi pomočnika generalnega direktorja določila, za kakršna sta nadzorni svet in programski svet v zadnjem času ugotovila, da niso zakonita oziroma niso v skladu z običajno prakso javnih zavodov. Mu lahko zaupate?

Programski svet ima v svoji pristojnosti samo sklenitev pogodbe o zaposlitvi z generalnim direktorjem. Pogodbe z gospodom Guzejem v prejšnji sestavi programskega sveta, ko sem bil svetnik, sicer nismo videli nikoli. Za Guzejev aneks k pogodbi o zaposlitvi iz leta 2008 je bilo na eni zadnjih sej sedanjega programskega sveta ugotovljeno, da je bil podpisan brez sklepa prejšnjega programskega sveta in da prejšnji programski svet tega tudi nikoli ni imel na dnevnem redu. Kar se tiče pogodbe z gospodom Fillijem za generalnega direktorja, pa sem že večkrat javno povedal, da jo bomo, preden mu bo ponujena v podpis, obravnavali na programskem svetu. S tem uvajamo novo prakso večje transparentnosti kot kadarkoli prej.

Zakaj menite, da je Filli primeren za novega generalnega direktorja?

Gospod Filli je tako kot drugi kandidati na javnem razpisu napisal program dela, za katerega se je večini v programskem svetu zdelo, da je dovolj dober, da ga podprejo. Ker je prejšnjemu vodstvu potekel štiriletni mandat že konec februarja in smo imeli samo vršilce dolžnosti, je bilo odgovorno glasovati za nekoga, ki se na hišo spozna, ki je delal na različnih delovnih mestih znotraj zavoda, katerega izobrazba je tehnična in menedžerska hkrati, ki ima programsko in poslovno vizijo in bo lahko takoj prevzel zadeve. Zavodu bo zelo koristila tudi avtonomna osebnost gospoda Fillija.

Bo treba pogodbe, ki jih je Anton Guzej podpisal v času, ko je bil glede na zadnjo odločitev sodišča neupravičeno vršilec dolžnosti generalnega direktorja, ponovno pregledati in presoditi njihovo ustreznost? Bosta revidirani pogodbi Uroša Slaka in Bojana Travna?

Vedno je dobro začeti nov mandat vedoč, kako zadeve stojijo. Revizija je zato ob tranzicijah nekaj povsem običajnega. Ne gre za posledico odločitve sodišča, revizija zadev bi morala biti izvedena v vsakem primeru. Treba je ugotoviti, ali je bila storjena škoda. Če je bila, bo treba terjati odškodninsko odgovornost.

Ko že omenjate gospoda Slaka in gospoda Travna: o njunem delu na drugih televizijah imam svoje mešano mnenje kot gledalec, ki pa tu ni pomembno. Vesel sem, da RTV ponovno postaja pluralna. V preteklih štirih letih so najbolj izkušeni novinarji in novinarke, kadri, ki so pridobili ogromno znanja in izkušenj na RTV, odhajali v druge medijske hiše, ker zanje na RTV ni bilo prostora. Sedaj so se začeli vračati. Upam, da bo RTV spet prevzela primat med medijskimi hišami v državi. Prihod Slaka in Travna vidim kot prvi rezultat ponovno pluralne RTV, kot novo energijo, ki jo je vzpostavil naš programski svet v novi sestavi. Kateri novinar se je pa želel vrniti na RTV še pred pol leta?!

Sodite med tiste svetnike, ki so jih na to mesto predlagale politične stranke. Je prav, da imajo politične stranke možnost izbrati ljudi v programskem svetu, glede na to, da novi zakon, ki še ni sprejet, ne predvideva več te možnosti?

Po veljavnem zakonu ne izbirajo ljudi v programski svet politične stranke, pač pa državni zbor. Politične stranke jih lahko samo predlagajo, podobno kot ostale civilnodružbene organizacije in gledalci. Zakonske omejitve za predloge so pri tem jasne in natančne.

Mislim, da ni nič narobe, če politične stranke predlagajo kandidate. Saj niso kužne. Na Slovenskem se razrašča čuden antipolitičen sentiment, po katerem je vse, kar je povezano s strankami in politiko, grdo, umazano in zlo. To je slaba popotnica za razvijajočo se demokracijo, kajti s tem se državljani sami izločamo iz političnih procesov in prepuščamo drugim, da odločajo namesto nas. Da o tem, da je ustvarjanje tega negativističnega občutka pri ljudeh zavestna in namerna politika neokonservativnih sil zadnjih tridesetih let, sploh ne govorim.

Katere najpomembnejše programske naloge ste si zastavili za leti 2011 in 2012? Kakšne programske prednosti pričakujete od uvedbe digitalizacije, ki bo dokončno zaživela decembra letos?

V letnem delovnem načrtu programskega sveta je pregled vseh programskih sklopov na radiu, televiziji ter MMC. Pred RTVS je več pomembnih projektov, med njimi je vsebinska, tehnična, grafična, torej celovita prenova informativnega programa. Na aprilski seji smo ta projekt svetniki že obravnavali in mu dali zeleno luč. Informativni program je paradni konj vsake televizije, pravica do nepristranskih in objektivnih informacij pa osnova demokracije. Javni servis mora zato toliko bolj vlagati v tak program, stremeti k temu, da bo najboljši in najbolj objektiven.

Drugi velik projekt je digitalizacija, ki tehnično že deluje. Problem sta obveščenost gledalcev o prehodu na izključno digitalno oddajanje decembra letos ter vsebinska zapolnitev multipleksa (digitalnega oddajnika - op.p.). Imam občutek, da v preteklosti ni bilo dovolj storjenega za vsebinsko zapolnitev posamičnih kanalov multipleksa ter za razvijanje interaktivnih možnosti digitalnih kanalov.

Agencija Apek je ugotovila, da je RTVS v času SP v nogometu presegla zakonsko določen obseg oglaševanja. Nameravate zaradi tega sprožiti kakšne ukrepe oziroma postopke za ugotavljanje odgovornosti?

Programski svet je v okviru svojih pristojnosti že junija med SP sprejel nekaj ukrepov. Takratnemu vodstvu smo naložili, da naj ne presegajo zakonsko določenega obsega oglaševanja ter da naj bo to oglaševanje v skladu z zakoni in novo evropsko direktivo na tem področju. Mislim, da je povsem nevzdržno, da javni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, krši zakonodajo na oglaševalskem področju.