S predlaganim zakonom želi vlada natančno opredeliti, kaj je NC Planica in kaj vse obsega. Z zakonom bodo natančno določili potek meje NC Planica ter na ta način omogočili delitev na ožje in širše območje. Z zakonom opredeljuje javni interes za izgradnjo centra in posledično postopek pridobivanja nepremičnin, potrebnih za izgradnjo. Kot skrajni ukrep, če ne bi pridobili nepremičnin s prodajo, zakon predvideva tudi razlastitveni postopek.

S predlaganim zakonom so opredeljeni urejanje in spreminjanje meje parcel, ki ležijo na obodu območja NC Planica, saj je postopek nekoliko poenostavljen, kar je pomembno zaradi velikega števila solastnikov in nesorazmernosti med njihovim interesom in interesom Republike Slovenije.

Vse posege, dejavnosti in ravnanja na območju NC Planica bodo izvajali v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in voda po predpisanih postopkih.

Z zakonom želijo tudi določiti upravljavca NC Planica, pri čemer poudarjajo, da gre za specifične nepremičnine, s katerimi morajo upravljati posebno strokovno usposobljeni kadri. Vlada je že junija 2009 ustanovila javni zavod Zavod za šport Republike Slovenije Planica, med drugim tudi za potrebe upravljanja NC Planica, a želi upravljavca centra določiti na zakonski ravni in celovito z enim zakonom.

Za celovito izgradnjo NC Planica so potrebni še posamezni deleži zemljišč na ožjem območju; RS je sicer že zdaj večinska lastnica teh zemljišč na ožjem območju, vendar je za dejansko izgradnjo NC Planica potrebno stoodstotno lastništvo na ožjem območju.