Z zakonom o Darsu se bo po Vlačičevih besedah uredil tudi stvarnopravni status avtocest kot objektov, ki jih je Dars gradil, tako da te postanejo njegova last. Družba bo v bodoče lahko nemoteno odplačevala kredite, najete v njenem imenu za potrebe gradnje avtocest in gradila tudi nove odseke, saj bo s tem zakonom vzpostavljena večja fleksibilnost njenega delovanja, zlasti z odpravo specialnih določb, ki njeno poslovanje omejujejo, je pojasnil.

Z zakonom bo urejen prenos financiranja gradnje in obnove avtocest v zasebni sektor, Dars bo usposobljen za učinkovito izvajanje koncesije ter za odplačilo kreditov, ki jih je najel v ta namen. Odpravili oz. omejili naj bi tudi možnosti, da bi bila zaradi insolventnosti Darsa unovčena državna poroštva.

Z zakonom se vzpostavlja koncesijsko razmerje na področju gradnje avtocest. "Dars postaja koncesionar in bo za nove avtocestne odseke prevzel vse finančne obveznosti, povezane z gradnjo. Med družbo kot koncesionarjem ter državo bo za vsako pridobljeno koncesijo sklenjena nova pogodba, ki bo v skladu z zakonom urejala pravna razmerja med pogodbenima strankama," je še pojasnil Vlačič. Viri za financiranje gradnje bodo zlasti prihodki Darsa ter krediti, ki jih bo družba najela v svojem imenu.