V zavodu je 20 vodilnih in zaposlenih na najzahtevnejših delovnih mestih do prehoda na nov plačni sistem zasedalo delovna mesta z izhodiščnimi količniki, ki so presegli količnik 6,80, kar ni bilo v skladu z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, so sporočili z računskega sodišča.

Posledica tega je bila tudi nepravilna določitev plač na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju 15 zaposlenim, tako da je ocenjena vrednost preveč izplačanih plač v letu 2008 znašala 66.191 evrov.

V nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je v oktobru 2008 za en oziroma dva plačna razreda napredovalo 127 zaposlenih. Za dva meseca leta 2008 jim je bilo izplačano najmanj 18.089 evrov preveč.

V obdobju pred prehodom na nov plačni sistem je najmanj šest zaposlenih ob premestitvi na zahtevnejše delovno mesto obdržalo vseh pet razredov napredovanj, za kar zavod ni imel podlage v zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ali pravilniku o napredovanju delavcev Zpiza iz leta 1994.

Bivšemu generalnemu direktorju, ki ga je zavod po izteku mandata razporedil na delovno mesto svetovalca generalnega direktorja, je bila neupravičeno priznana razlika v plači med prejšnjim in novim delovnim mestom, zato mu je bilo v letu 2008 izplačano za 17.609 evrov preveč.

Poleg tega je zavod v nasprotju s predpisi o javnem naročanju v letu 2008 naročil računalniške storitve v skupnem znesku 112.374 evrov.

Zavod med izvajanjem revizije ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Zavod mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo in v njem izkazati odpravo nepravilnosti glede določitve previsokih plač vodilnim in zaposlenim na najzahtevnejših delovnih mestih.

Iz Zpiza so pojasnili, da so v določenih primerih, na katere je opozorilo računsko sodišče, že ukrepali. Tako so v zvezi z napredovanji 127 zaposlenih že konec lanskega leta sklenili 124 novih pogodb o zaposlitvi (trije zaposleni so se medtem upokojili), ki so začele veljati s 1. januarjem. Novo pogodbo o zaposlitvi so 31. decembra 2009 sklenili tudi z bivšim generalnim direktorjem zavoda. Zpiz je šel konec lanskega leta tudi v novo pogodbo za računalniške storitve, v katero so v zagotavljanje neprekinjenega poslovanja vključeni tudi določeni operacijski sistemu.

Poleg tega V Zpizu zagotavljajo, da bodo računskemu sodišču v zahtevanem roku predložili odzivno sporočilo, ki bo obsegalo navedbo popravljalnih ukrepov glede določitve plač vodilnim in zaposlenim na najodgovornejših delovnih mestih po 1. avgustu 2008.

O računovodskih izkazih zavoda je sodišče sicer izreklo pozitivno mnenje, so danes še sporočili z računskega sodišča.

Kot je znano, je bilo mnenje o pravilnosti poslovanja Zpiza v letu 2007 prav tako s pridržkom.