Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov ob upoštevanju devetmesečne realizacije. Kot so zapisali v gradivu za sejo, je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, znižana pa so sredstva za financiranje blaga in storitev, iz proračuna so izločeni tudi tisti projekti, za katere obstaja zagotovilo, da do konca leta ne bodo realizirani.

Načrtovani prihodki se glede na veljavni proračun v rebalansu znižujejo za dobrih 40 milijonov evrov in znašajo 271.307.743 evrov. Predviden proračunski primanjkljaj tako letos znaša 38.905.018 evrov, med izdatki pa je občina predvidela tudi 5.296.812 evrov za odplačilo dolga. V rebalansu ni predvideno dodatno zadolževanje, to torej letos ostaja 31 milijonov evrov. Stanje zadolženosti MOL sicer z dne 30. junija znaša 104.443.165 evrov.

Davčni prihodki se v rebalansu glede na veljavni proračun zmanjšujejo za dobrih osem milijonov evrov in znašajo 187.854.453 evrov. Za skoraj 29 milijonov se zmanjšujejo kapitalski prihodki, od tega za okoli 12,5 milijona evrov prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter za dobrih 16 milijonov evrov prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Kapitalski prihodki tako v rebalansu znašajo dobrih 37 milijonov evrov. Za dobra dva milijona evrov se znižujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko, ki tako znašajo okoli 5,5 milijona evrov, za dobrih pol milijona evrov pa tudi prejeta sredstva iz EU, ki po novem znašajo nekaj več kot 400.000 evrov.

Občina je v rebalansu proračuna za 2009 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe za mestni svet, nadzorni odbor, oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter četrtne skupnosti.

Za 83.448 evrov manj sredstev, in sicer dobrih 700.000 evrov, je v rebalansu namenjenih za župana. Prav tako se za dobrih pol milijona evrov zmanjšujejo sredstva sekretariatu mestne uprave, za okoli 19,7 milijona evrov oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ter za dobrih tri milijone evrov oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjenih dobrih pet milijonov evrov, kar je nekaj več kot tri milijone evrov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt oddelka za zdravje in socialno varstvo je nižji za 850.000 evrov, za dobrih devet milijonov se znižujejo sredstva, namenjena oddelku za kulturo, za skoraj milijon in pol evrov pa sredstva, namenjena oddelku za varstvo okolja.

Prav tako je za dobrih pet milijonov evrov nižji finančni načrt službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša nekaj več kot 17 milijonov evrov. Za skoraj 13.500 evrov se zmanjšujejo sredstva inšpektoratu in tako znašajo dobrih 27.000 evrov, za mestno redarstvo je v rebalansu predvidenih za skoraj 30.000 evrov manj, za službo za lokalno samoupravo okoli 76.000 evrov manj, finančni načrt za šport pa je nižji za milijon evrov.

Proračunska sredstva, namenjena oddelku za finance in računovodstvo, se v rebalansu povišujejo za okoli 77.000 evrov, oddelek za ravnanje z nepremičninami pa bo dobil dobrih sedem milijonov evrov več.

V osnutku proračuna za leto 2010 načrtovani prihodki znašajo 311.123.538 evrov, odhodki pa 314.411.330 evrov. Proračunski primanjkljaj je tako predviden v višini 3.287.792 evrov, občina pa načrtuje odplačilo dolga v višini 7.112.208 evrov in zadolževanje v višini deset milijonov evrov.

Med prihodki v prihodnjem letu načrtujejo dobrih 197 milijonov evrov davčnih prihodkov, kar je skoraj pet odstotkov več kot v osnutku rebalansa za letos. Za okoli 35 odstotkov več, in sicer okoli 49,6 milijona evrov, je načrtovanih kapitalskih prihodkov. Med njimi nekaj manj kot 20 milijonov evrov pričakujejo od prodaje zgradb in prostorov, dobrih 30 milijonov pa od prodaje stavbnih zemljišč. Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna pričakujejo okoli 20 milijonov in pol evrov.

V osnutku proračuna je predvidenih tudi nekaj več kot pet milijonov glob in drugih denarnih kazni, kar je dobrih 76 odstotkov več kot v osnutku rebalansa za letos.

Med proračunskimi odhodki bo občina za plače in druge izdatke zaposlenim namenila nekaj manj kot dva odstotka več sredstev, kot je predvideno v predlogu rebalansa letošnjega proračuna, in sicer dobrih 15 milijonov evrov. Za pisarniški material bo občina namenila okoli 4,6 milijona evrov, kar je 11 odstotkov več kot letos, za službena potovanja pa dobrih 15 odstotkov več, in sicer nekaj več kot 231.000 evrov.

Prav tako je v proračunu za prihodnje leto okoli 71 odstotkov več sredstev namenjenih za poslovne najemnine in zakupnine, in sicer skoraj 1,2 milijona evrov.

Za subvencije javnim podjetjem občina v osnutku proračuna namenja okoli 5,7 milijona evrov, kar je dobrih osem odstotkov manj kot letos. Prav toliko odstotkov več pa namenja za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki tako znašajo nekaj več kot 49 milijonov evrov. Dobrih deset odstotkov več, in sicer okoli 11,6 milijona evrov, je v proračunu predvidenih za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije bo občina prihodnje leto namenila dobrih 28 odstotkov več kot letos, in sicer skoraj 39 milijonov evrov, investicijskemu vzdrževanju in obnovam pa nekaj več kot 8,8 milijona evrov, kar je 130 odstotkov več kot letos.

Investicijskim transferom pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, občina v proračunu za leto 2010 namenja le dobrih 42 odstotkov sredstev, ki jih je namenila letos. Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predvideva za dober odstotek manj, in sicer 440.000 evrov.

Za investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin, ter za transfere drugim izvajalcem služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, občina v proračunu za prihodnje leto ne predvideva nobenih sredstev. Je pa 750.000 evrov, kar je dobrih 87 odstotkov več kot letos, rezervirala za investicijske transfere privatnim podjetjem, ter dobrih 30 odstotkov več, in sicer skoraj 1,4 milijona evrov, za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom.

Tudi proračunskim uporabnikom občina v prihodnjem letu namenja manj sredstev za investicijske transfere. Dobrih deset odstotkov manj, okoli 7,7 milijona evrov, namenja za transfere javnim skladom in agencijam ter dobrih 53 odstotkov manj, skoraj 9,5 milijona evrov, za investicijske transfere javnim zavodom.