Kot piše Delo, je urad za varstvo konkurence, ki je uvedel postopek presoje koncentracije januarja letos, v odločbi ponovil svojo ugotovitev iz povzetka relevantnih dejstev, namreč, da bi koncentracija omenjenih družb omejevala učinkovito konkurenco na trgu založništva in izdajanja dnevnih publikacij s splošnoinformativno vsebino, kakor tudi na trgu oglasnega prostora v Sloveniji.

Koncentracija bi privedla do bistvenega povečanja tržne moči, saj bi se s prevzemom Večera delež Dela na prvem omenjenem trgu povečal s 33,43 na kar 58,88 odstotka, indeks HHI (merilo za stopnjo koncentracije) pa bi se povečal z 2742 na 4443. Na trgu oglasnega prostora v dnevnih publikacijah pa bi se skupni tržni delež koncentriranih podjetij povečal na 47,80 odstotka, indeks HHI pa s 1823 na 2915, pri čemer vrednosti indeksa nad 1800 pomenijo že precej koncentriran trg. Po združitvi se ne bi samo povečala tržna moč omenjenih dveh subjektov, ampak bi odpadel prejšnji medsebojni konkurenčni pritisk, zmanjšal bi se konkurenčni pritisk na druge udeležence na trgu, vstop novih konkurentov pa bi bil še težji. Tudi zato, ker so bralci zelo lojalni do sedanjih dnevnih časopisov.

Na podlagi odločbe varuha konkurence si lahko Delo, ki ima zdaj približno 80 odstotkov Večera, samo izbere
kupca, vendar mora biti odsvojitev deleža dokončna, kar pomeni, da prodajalec ne sme imeti možnosti ponovnega nakupa delnic. Tudi način prodaje si lahko družba Delo izbere sama, vendar pod nadzorom oziroma s predhodnim soglasjem urada za varstvo konkurence. Kupec mora biti primeren, neodvisen od družbe Delo, imeti mora denar ter motivacijo za ohranitev in razvoj družbe Večer. Ker lahko pridobi statutarno večino, bo imel možnost postaviti svoj nadzorni svet.

Rok za prodajo deleža je eno leto, vendar se po pisni zahtevi in ustrezni utemeljitvi lahko podaljša. V času do izpolnitve odločbe Delo ne sme izvrševati pravic in obveznosti iz prepovedane koncentracije, razen ob poprejšnjem soglasju urada, lahko pa izvršuje glasovalne pravice iz 43.000 delnic, kar je toliko kot imata drugi in tretji največji delničar, Slovenska odškodninska družba in Delo Prodaja.