Sicer pa se je skupščina delničarjev danes tudi seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta, upravi in nadzornemu svetu družbe pa podelila razrešnico za preteklo poslovno leto. Na predlog nadzornega sveta so delničarji za revizorja za poslovno leto 2009 imenovali revizijsko družbo Audit&Co iz Murske Sobote.