Uprava z doseženim poslovnim izidom ni zadovoljna, vendar ocenjuje, da so razlogi za manjši dobiček prehodni in da bo hiter razvoj poslovne mreže že leta 2009 in v naslednjih letih pravi odraz poslovne učinkovitosti. Med odhodki so opazno porasli predvsem administrativni stroški, za četrtino, kar je rezultat rasti poslovne mreže in tudi visoke inflacije ter posledično rasti stroškov dobaviteljev in plač zaposlenih.

"Manjše povpraševanje prebivalstva po posojilih in konservativna politika presojanja tveganj v kreditiranju pravnih in fizičnih oseb sta imela za posledico doseganje izjemno visokih kratkoročnih likvidnostnih presežkov, ki jih je hranilnica usmerjala v naložbe na medbančnem trgu ter v obveznice Republike Slovenije in slovenskih bank, s čimer si je sicer učinkovito zagotavljala potrebe po uravnavanju količnika likvidnosti, žal pa so likvidnostni presežki in plasmaji na medbančnem trgu in na trgu obveznic imeli svoj vpliv na manjšo donosnost poslovanja," je pojasnil Stegne.

tomaz.modic@dnevnik.si